Лекція 2 Тема «Речення. Просте двоскладне речення»

План

Речення як основна одиниця синтаксису. Основні ознаки речення.

Структурно-семантичні типи речень.

Просте двоскладне речення. Головні члени речення. Підмет: основні ознаки, семантика. Види підметів за структурою. Присудок: основні ознаки, семантика. Види присудків за структурою:  простий дієслівний, складений дієслівний, складений іменний, складний. Складні випадки синтаксичного зв’язку між підметом і присудком. Тире між підметом і присудком.

Другорядні члени речення. Означення. Види означень за характером синтаксичного зв’язку із означуваним словом. Прикладка як різновид означення. Правопис прикладок.

Додаток: диференційні ознаки, семантичні відтінки, способи вираження. Додаток прямий і непрямий.

Обставина: диференційні ознаки, способи вираження. Види обставин за значенням.

Список літератури

Сучасна українська літературна мова : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / ред. М. Я. Плющ. - 6-те вид., стереотип. – К. : Вища школа, 2006. – 430 с.

Сучасна українська мова : Підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О.Д.Пономарева. – К. : Либідь, 2001. – 400 с.

Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. – К. : Наук. думка, 2004. – 240 с.

Шкуратяна Н. Г.  Сучасна українська літературна мова. Модульний курс : навч. посібник / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К. : Літера, 2006. – 823 с.

Ющук І. П. Українська мова : посібник  / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2004. – 640 с.

 

РЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВНА ОДИНИЦЯ СИНТАКСИСУ

 

 

 

 

   

 

 

 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТИПИ РЕЧЕНЬ

РЕЧЕННЯ НЕ Є ЗАПЕРЕЧНИМИ

(за наявності частки НЕ у ньому), якщо

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОСТЕ  ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

 

 

 

 

ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

СКЛАДНІ ВИПАДКИ

СИНТАКСИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ

 

 

ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕПОШИРЕНІ ПРИКЛАДКИ  ПИШУТЬСЯ З ОКРЕМИМИ СЛОВАМИ ОКРЕМО, ЧЕРЕЗ ДЕФІС АБО В ЛАПКАХ