Лекція 3 Тема «Односкладні речення. Неповні речення. Нечленовані конструкції»

План

Поняття про неповне речення як синтаксичну одиницю. Типи односкладних речень.

Різновиди дієслівних односкладних речень: особові, безособові, інфінітивні.  Способи вираження головного члена речення.

Іменні (номінативні) односкладні речення. Види номінативних речень (буттєві, вказівні, оцінні). Способи вираження головного члена в номінативних реченнях.

Неповні речення. Структурні різновиди неповних речень.

Поняття про слова-речення (нечленовані конструкції). Різновиди нечленованих конструкцій.

 

Список літератури

Сучасна українська літературна мова : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / ред. М. Я. Плющ. - 6-те вид., стереотип. – К. : Вища школа, 2006. – 430 с.

Сучасна українська мова : Підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О.Д.Пономарева. – К. : Либідь, 2001. – 400 с.

Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. – К. : Наук. думка, 2004. – 240 с.

Шкуратяна Н. Г.  Сучасна українська літературна мова. Модульний курс : навч. посібник / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К. : Літера, 2006. – 823 с.

Ющук І. П. Українська мова : посібник  / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2004. – 640 с.

 

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

 

Н Е П О В Н І   Р Е Ч Е Н Н Я

Н Е Ч Л Е Н О В А Н І   К О Н С Т Р У К Ц І Ї

(слова-речення)