СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ

 

 

Ганич І. Д. Словник лінгвістичних термінів / І. Д. Ганич, І. С. Олійник. – К. : Вища шк., 1985. – 360 с.

Гуйванюк  Н. В. Українська мова. Схеми, таблиці, тести : навч. посіб. / Н. В. Гуйванюк, О. В. Гуйванюк, О. В. Кардащук, О. В. Кульбабська. – Львів : Світ, 2005. – 304 с.

Дудик П.С. Сучасна українська мова: завдання і вправи [текст] : навч. посіб. / П. С. Дудик, В. М. Литовченко. – К. : ВЦ "Академія", 2007.

Єрмоленко С. Я. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів  / за ред. С.Я.Єрмоленко. – К. : Либідь, 2001. – 224 с.

Жовтобрюх М. А.. Курс сучасної української літературної мови : підручник для філологічних факультетів педагогічних інститутів. Частина ІІ / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. – К., 1965. – 422 с.

Козачук Г. О. Практичний курс української мови : навч. посіб. / Г. О. Козачук, Н. Г. Шкуратяна. – К. : Вища школа, 1994. – 367 с.

Кононенко П. П. Українська мова : навч. посіб. / П. П. Кононенко, Л. О.  Кадомцева, Л. І. Мацько. – К. : Либідь, 1990. – 224 с.

Кочерган М.М. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – К. : ВЦ "Академія", 2002. - 368 с.

Лінгвістичний аналіз : практикум / за ред. Г. Р. Передерія. – К. : Академія, 2005. – 256 с.

Олійник О. Граматика української мови : навч. посіб. / О. Олійник, В. Шинкарук, Г. Гребницький. – К. : Кондор, 2008. – 544 с.

Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання : навч. посіб. / І. І. Слинько,  І. І. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 670 с.

Сучасна українська літературна мова : підручник  / ред. М. Я. Плющ. – 6-те вид., стереотип. – К. : Вища школа, 2006. – 430 с.

Сучасна українська літературна мова: підручник / за ред. А. П. Грищенка. – К. : Вища шк., 2002. – 439 с.

Сучасна українська мова. Синтаксис [текст] : підручник / за ред. О. Д. Пономаріва. — К. : Либідь, 1994. — 256 с. 

Сучасна українська мова: підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О.Д.Пономарева. – К. : Либідь, 2001. –  400 с.

Українська мова [текст] : практикум / О. М. Пазяк, О. А. Сербенська, М. І. Фурдуй, Л. Ю. Шевченко. — 2-ге вид. , стереотип. — К : Либідь, 2001. — 384 с.

Українська мова у вправах і завданнях [текст]. — К. : НМК, 1990. — 212 с. 

Українська мова. Енциклопедія. – К. : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2000. – 746 с.

Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К.: Наук. думка, 2004. – 240 с.

Фурдуй, М. І. Українська мова [текст] : Практикум з правопису. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. І. Фурдуй ; за ред. В. В. Різуна. — 2003. — 268 с. 

Шкуратяна Н. Г.  Сучасна українська літературна мова. Модульний курс: навч. посібник / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. - К. : Літера, 2006. – 823 с.

Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова: навч. посібник / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. –  К. : Літера, 2000. – 688 с.

Ющук І.П. Практикум з правопису української мови :  посібник / І. П. Ющук. – К. : Освіта, 2000. – 254 с.

Ющук І.П. Українська мова: посібник  / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2004. – 640 с.

Для нотаток

 

Навчальне видання

 

 

 

 

 

 

СИНТАКСИС.

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

 

Конспект лекцій

з дисципліни «Сучасна українська мова»

для студентів спеціальності  6. 030507 «Переклад»

денної форми навчання

 

 

 

Відповідальний за випуск  О. Г. Ткаченко

 

 

Редактор О. П. Садовнікова

 

 

Комп’ютерне верстання  О. П. Садовнікова

 

 

 

 

 

Підписано до друку   21.03.2012, поз.

Формат 60х 84/16. Ум. друк. арк. 4,65. Обл.-вид. арк. 4,15. Тираж  50 пр. Зам. №

 

Собівартість видання         грн        .

 

 

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12. 2007.