Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

Стратегічне управління. Конспект лекцій - Мішеніна Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

для студентів спеціальності

7.050107 “Економіка підприємства”

денної та заочної форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри як конспект лекцій з дисципліни „Стратегічне управління”.

Протокол № 10 від 7.11.2006 р.

 

 

 

Суми

Вид-во СумДУ

2006

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління                                          В.Б. Юскаєв

                              КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

“Стратегічне управління”

для студентів спеціальності 7.050107

“Економіка підприємства”

денної та заочної форм навчання

 

Усі цитати, цифровий,                          

фактичний матеріал,                                   

бібліографічні                                        

відомості перевірені,                                         

написання одиниць                              

відповідає стандартам

Затверджено на засіданні кафедри як конспект лекцій з дисципліни „Стратегічне управління”.

Протокол № 10 від 7.11.2006 р.

 

Укладач                                                                Мішеніна Н.В.

 

Відповідальний за випуск                                   Мельник Л.Г.

 

Декан факультету

економіки та менеджменту                                 Карпіщенко О.І.

Декан заочного факультету                                Стороженко В.Я.  

                       

Суми

Вид-во СумДУ

2006

Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічне управління”/Укладач         Н.В. Мішеніна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. –  106 с.

 

 

 

Кафедра економіки

Навчальне видання

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

“Стратегічне управління”

для студентів спеціальності 7.050107

“Економіка підприємства”

денної та заочної форм навчання

 

 

 

Укладач Н.В. Мішеніна

 

 

 

Редактор Н.В. Лисогуб

Відповідальний за випуск Л.Г. Мельник

 

 

 

 

 

Підп. до друку        , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Друк. офс.

Умовн. друк. арк.                 Обл.-вид. арк.

Тираж   250 пр.        Собівартість вид.

Замовлення №

 

 

 

 

Видавництвово СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК № 2365 від 08.12.2005 р.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2.