5.1 Характеристика інформації

 

  Сукупність вихідної інформації різного характеру, що призначена для прийняття рішень у сфері підприємництва, можна вважати за інформаційне забезпечення стратегічного управління.

Вихідна інформація має два різнови­ди:

1) інформація про стан зовнішнього середовища;

2) інформація про стан фірми (чи наявних передумов її створення).

В свою чергу інформація першого різновиду складається із двох груп, зміст яких значно відрізняєть­ся: а) ринкова кон'юнктура;

б) механізм регулювання підприємства владними структурами держави.

Склад і зміст вихідної інформації наведений в табл. 5.1-5.3.

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5.1 - Інформація про ринкову кон’юнктуру підприємства

 

 

  

 

 

Таблиця 5.2 -  Інформація про регулювання діяльності підприємства владними структурами держави

 

 

 

Продовження табл. 5.2

 

 

Таблиця 5.3 - Інформація про організаційно-правовий і техніко-економічний стан фірми

 

                З погляду можливостей обліку вся наведена вище інформація може класифікуватись за декількома ознаками (рис. 5.1).

кількісна інформація, відображена в числах;

якісна — це візуальні та інші враження від розмов, телевізійних програм, газетних повідомлень;

оперативна облікова інформація розкриває щоденні операції фірми і являє собою первинні документи (виписки з розрахункового рахунку банку, прибуткові та видаткові касові ордери, прибуткові та видаткові на­кладні на товари, матеріали тощо), вона є вихідною "сировиною" для фінан­сового і управлінського обліку.

Дані фінансового (бухгалтерського) обліку повинні надавати користу­вачам корисну інформацію. На сьогоднішній день визнано, що в умовах ринкової системи існують три основні групи численних користувачів інфор­мації: 1) внутрішні, які безпосередньо зайняті бізнесом у даній промис­ловій фірмі; 2) зовнішні прямі, які знаходяться за межами фірми, але мають пряму фінансову зацікавленість в її бізнесі; 3) зовнішні непрямі, які мають непряму зацікавленість у бізнесі фірми.

Першу групу користувачів складають посадові особи, які несуть відпо­відальність за ведення справ та за досягнення поставлених перед фірмою цілей. Як правило, це професійні менеджери або безпосередньо самі підприємці, яким постійно необхідно вирішувати проблеми: що робити, яким чином і чи будуть результати відповідати визначеній меті. Наприклад, чи задовольняє величина ставки доходу на капітал? Чи є в наявності у фірми достатня кількість коштів у готівковій формі? Які вироби більш вигідні (рентабельні)? Успіх підприємницької діяльності, як правило, залежить від ступеня обґрунтованості (доцільності) та своєчасності прийняття керівництвом фірми управлінських рішень, які ґрунтуються саме на даних фінансового (бухгалтерського) обліку.    Друга група користувачів — це в першу чергу вкладники капіталу  (засновники, акціонери), різні кредитори, а також  постачальники, банки, фінансові, страхові компанії тощо.

Акціонери вивчають інформацію про прибутковість фірми, оскільки від цього залежить розмір дивідендів на акції; кредитори зацікавлені голов­ним чином у наявності у фірми достатньої кількості коштів для сплати у встановлені терміни відсотків за позиками та виплати суми боргу. Третя група користувачів - це податкова служба; статистичні та уря­дові структури; фондові біржі; факторингові компанії; потенційні іноземні спонсори або інвестори; державні структури, які здійснюють контроль за експортом та імпортом; профспілки (трудові колективи) самої фірми; різно­манітні фінансові радники та ін.

Враховуючи численність та різноманітність користувачів даних фінан­сового обліку, значне місце посідають якісні характеристики облікової інформації, до яких належать: зрозумілість, доцільність, своєчасність, значущість, цінність для прогнозування і перевірки результатів, достовірність (надійність) і правдивість використовуваних даних. Облікова інформація, спеціально підготовлена для використання менед­жерами в процесі планування, аналізу, оцінки і контролю, називається управлінською обліковою інформацією. Оцінка є інструментом формування кількісної інформації про стан виробничого об'єкта і способи дії на нього зовнішнього середовища.

 

 Таблиця 5.4 - Порівняльна характеристика фінансового і управлінського обліку