6.1 Показники ефективності діяльності підприємства

 

Таблиця 6.1 - Показники  економічної ефективності

 

 

                При оцінці та аналізі показників ефективності підприємства варто мати на увазі, що зростання ефективності забезпечує фактор інтенсифікації, тобто інтенсивне використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів підприємства. У ринкових умовах при конкуренції необхідно підтримувати зростання ефективності, для чого цілеспрямовано аналізують та оцінюють вплив інтенсивних факторів на розвиток підприємства. Для оцінки рівня раціонального економічного розвитку підприємства розраховують показники частки інтенсивних факторів у використанні наявних ресурсів (формули(6.12), (6.19), (6.24), (6.25) та (6.29)). Якщо показник частки інтенсивних факторів у використанні того або іншого виду ресурсів ≥50%, то можна зробити висновок про те, що підприємство дотримується інтенсивного шляху економічного розвитку.

 Для характеристики фінансового стану підприємства можна скористатися показниками та формулами їхнього розрахунку, поданими в таблиці 6.2

 

Таблиця 6.2 - Показники фінансового стану підприємства

 

 

      Для оцінки рівня ризику банкрутства можна скористатися величиною Z-фактора  Альтмана, що була запропонована у  1968 р. як п'ятифакторна модель прогнозування банкрутства за такою емпіричною формулою:

Z-фактор=1,2К1 + 1.4К2 + 3.3К3+ 0,6К4 + К5,      (6.37)

   де К1 - частка оборотних коштів у поточних активах, тобто вели­чина оборотних коштів, поділена на "разом активи";

   К2 - рентабельність активів, обчислена за нерозподіленим при­бутком, тобто відношення нерозподіленого прибутку (чистий при­буток за винятком дивідендів) до суми "разом активи";

К3 - рентабельність активів за балансовим прибутком, тобто балансовий прибуток (до відрахування податків), розділений на "разом активи";

К4 - коефіцієнт покриття, тобто вартість статутного капіта­лу (для акціонерних товариств розраховують як кількість акцій, помножене на ринкову вартість акцій за поточними котируван­нями), розділена на короткострокові зобов'язання "разом пасиви";

К5 — віддача всіх активів, тобто річний обсяг виручки від ре­алізації продукції, розділений на "разом активи".

                Слід зазначити, що величини "разом активи", "разом паси­ви" беруть з балансу підприємства звітного року, але для капіта­ло- і наукомістких високотехнологічних виробництв величини коефіцієнтів рівняння регресії (6.37) мають інші значення і вима­гають проведення досліджень і аналізу статистики.

Інтерпретацію кількісної оцінки величини Z - фактора про­водять за допомогою шкали оцінок, поданої в табл. 6.3, оскільки структура капіталу підприємства, а також співвідношення пози­кових і власних фінансових коштів підприємства мають істотне значення для його стабільної роботи.

 

Таблиця 6.3 - Шкала оцінки рівня ризику

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Отриманий фактичний результат у вигляді величини Z - фактора порівнюють із прогнозованим (планованим) рівнем. Різниця між фактичним і прогнозованим розміром Z - фактора по­каже рівень впливу ризику на досягнення поставлених цілей. Як­що фактичний рівень нижчий від прогнозованого, то має місце вплив ризику на рівень досягнення цілей підприємства і, навпаки, пере­вищення прогнозованого рівня над фактичним означає невизна­ченість впливу ризику на рівень досягнення цілей.