7.2 Підвищення якості продукції

 

                 Під якістю продукції розуміють сукупність властивостей, що зумовлюють її придатність задовольняти певні потреби споживачів у відповідності до свого призначення. Слід розрізняти поняття якості продукції та поняття її технічного рівня. Поняття технічного рівня виробів за змістом вужче від якості, тому що охоплює сукупність лише техніко-експлуатаційних характеристик. Показники технічного рівня встановлюються при проектуванні    нових знарядь    праці (транспортних засобів, машин, приладів).                          

Необхідність поліпшення якості продукції в сучасних умовах диктується такими обставинами, як:

•  потребами науково-технічного прогресу;

•  зміною споживчих запитів населення;

•  нестачею або обмеженістю природних ресурсів;

• підвищенням значення   матеріального стимулювання в ринкових умовах, коли кожна людина, яка краще працює, може придбати за свою заробітну плату більш високоякісний товар;

•  розвитком зовнішньої торгівлі.

У тісному взаємозв'язку з якістю продукції перебуває її конкурентоспроможність.

Управляти конкурентоспроможністю можна шляхом забезпечення оптимального співвідношення між ціною, якістю, обслуговуванням.

Економічний механізм управління якістю продукції об'єднує способи і методи, які спрямовані на забезпечення виробництва і реалізації продукції високої якості. Складовими елементами цього механізму є планування і прогнозування виробництва високоякісної продукції, стимулювання і контроль за виробництвом, стандартизація і сертифікація продукції.

Ефективним засобом управління якістю є стандартизація, яка включає комплекс норм, правил і вимог до якості продукції. Стандарт на продукцію є основним нормативно-технічним документом, в якому показники якості встановлюються, виходячи із новітніх досягнень науки, техніки і попиту споживачів.

Стандартизація продукції охоплює встановлення вимог до якості продукції, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих; встановлення норм, правил в галузі проектування; формування єдиної системи показників якості продукції, методів її контролю, випробувань, єдиних термінів і позначень; створення єдиних систем класифікації і кодування продукції тощо.

Сертифікація продукції - один із важливих елементів системи управління якістю, який передбачає оцінку відповідності продукції певним вимогам та видачу певного документа - сертифіката.

Державний нагляд за якістю продукції здійснює Держстандарт України, який є національним органом, що здійснює стандартизацію і сертифікацію продукції. Об'єктом державного нагляду є продукція виробничо-технічного призначення і товари народного споживання, експортна продукція щодо вимог контрактів, імпортна продукція щодо діючих в Україні стандартів, атестовані виробництва.

У ряді галузей промисловості якість продукції оцінюється за сортами за допомогою коефіцієнтів сортності (Кс):

 

                                                                                          (7.1)

                                                        

де N1, N2 - відповідно випуск продукції нижчого і вищого сорту, одиниць;

Ц1, Ц2 - ціна одиниці виробу відповідного сорту, грн.

Економічна ефективність поліпшення якості продукції характери­зується розміром додатково отриманого прибутку від виробництва і реалізації продукції підвищеної якості.

Річний економічний ефект (або річний прибуток від поліпшення якості) (Ея) з урахуванням фактору часу обчислюється за формулою

 

                                Ея= (∆П- α ×К) × Nя, грн,            (7.2)

               

де  ∆П - приріст прибутку за рахунок реалізації одиниці продукції підвищеної якості, грн;

К - питомі капіталовкладення на проведення заходів щодо поліпшення якості продукції, грн/од;

Nя  - обсяг продукції поліпшеної якості в натуральних одиницях.

Якщо покращання якості продукції знаходить відображення у підвищенні її сортності, то додатковий прибуток створюється за рахунок підвищеної ціни на продукцію вищого сорту (∆Пя):

 

                      ∆Пя= ((Ц2 – С2)-(Ц1 – С1)) × Nя,         (7.3)

 

де Ц1, Ц2 - відповідно ціна одиниці продукції нижчого і вищого сорту, грн;

С2,,С1- собівартість одиниці продукції нижчого і вищого сорту, грн.

Річний економічний ефект у виробника продукції покращеної якості (Ев) може бути також обчислений як різниця приведених витрат на виробництво продукції покращеної і попередньої якості:

 

Ев = ((С1+α×К1) - (С2+ α×К2) × Nя, грн,                      (7.4)

 

де С1,С2 - собівартість виготовлення одиниці продукції відповідно попередньої і покращеної якості, грн;

К1, К2 - питомі капіталовкладення у виробництво продукції відповідно попередньої і покращеної якості, грн.

Досить часто цей ефект може мати від'ємне значення, тому, підприємство змушене змінити ціну виробу, щоб забезпечити собі необхідний рівень рентабельності виробництва. У такому разі економічний ефект можна обчислити як (∆Пя).

Річний економічний ефект у споживачів продукції більш високої якості (Ес) може бути обчислений як зміна річної величини одноразових і поточних затрат:

 

   Ес = (α× (К1’ × α0 – К2’)+ (С1'-С2')) × Nя, грн,          (7.5)

 

де К1’, К2’ - питомі капітальні вкладення на придбання і експлуатацію виробів відповідно попередньої і підвищеної якості, грн;

С1', С2'- річна сума експлуатаційних витрат по виробах відповідно попередньої і покращеної якості, грн;

α0 - коефіцієнт еквівалентності (спряження) старої продукції новій за корисним ефектом (продуктивності, строку служби і т.п).

Поліпшення якості продукції є специфічною формою прояву закону економії робочого часу, тому підвищення якості має значний народногосподарський ефект. Цей ефект враховує ефекти і від виробництва, і від експлуатації (споживання) продукції підвищеної якості.

Сумарний річний економічний ефект від підвищення якості продукції

(Есум) визначається як сума річних економічних ефектів при її виробництві і споживанні (експлуатації):

 

                         Есум = Ев + Ес.                                                         (7.6)                                                               

 

У ряді випадків при покращанні якості продукції її собівартість зростає, а ціна залишається без змін, хоча збільшується строк служби нового виробу. В такому разі річний економічний ефект (Ер) може бути обчислений за формулою

 

                    Ер = (Сс –Сн × Тс /Тн) ×  Nя, грн,               (7.7)

        

де Сс, Сн- собівартість одиниці старого і нового виробу, грн;

Тс, Тн- строк служби старого і нового виробів, років.