7.3 Орієнтація на науково-технічний прогрес

 

                   Науково-технічний прогрес - це неперервний процес одержання і нагромадження наукових знань, їх матеріалізація в елементи техніки, впровадження останньої у виробництво і всі сфери життя. Тому НТП слід розглядати як систему, що охоплює три взаємопов'язані стадії: науку, техніку, виробництво. НТП є також важливішим засобом вирішення соціально-економічних завдань,  а саме:  охорони навколишнього середовища, покращання умов праці, підвищення добробуту населення.

Науково-технічний прогрес у будь-якій його формі відіграє важливу роль у розвитку промислового виробництва, оскільки охоплює фундаментальні теоретичні дослідження, прикладні пошуки, конструкторські розробки і створення взірців нової техніки, її освоєння і промислове виробництво, а також впровадження в народне  господарство.

Рівень науково-технічного прогресу можна оцінити цілим рядом   показників. Серед показників НТП особливе місце належить   показникам технічного рівня виробництва, які відображають обсяг   фактичного впровадження у виробництво досягнень науки, техніки,   технології, організації праці і управління як в цілому в господарстві країни, так і в окремих галузях і на підприємствах.

До показників технічного рівня виробництва належать :

- фондоозброєність   праці   (відношення   вартості   основних виробничих фондів до чисельності ПВП);

- технічна озброєність праці (відношення вартості активної частини основних фондів до чисельності ПВП);

- електроозброєність праці  (відношення  кількості спожитої електроенергії до чисельності ПВП);

-  коефіцієнти оновлення і вибуття основних виробничих фондів, а також їх активної частини;

-  вікові характеристики виробничого устаткування.

Крім того, рівень науково-технічного прогресу може бути охарактеризований  рядом  допоміжних  показників:  коефіцієнт електронізації виробництва, коефіцієнти механізації виробництва і механізації праці, коефіцієнт автоматизації виробництва, частка електроенергії, використаної на технологічні цілі, та інші.

Заходи з впровадження досягнень НТП вимагають інвестування значних коштів, тому важливим є питання оцінки економічної ефективності НТП.

                Ефективність - це відносна величина, що характеризує результативність будь-яких затрат. Ефективність НТП є відношенням ефекту від здійснених заходів до затрат на них.

                Ефект - це результат від будь-якого заходу, який найчастіше виражається певною грошовою сумою (чиста продукція або прибуток підприємства, галузі, національний дохід). Ефект від впровадження НТП може бути позитивним (економія затрат) і негативним (збитки). Існує поняття відвернених збитків, тобто таких, яких вдалося уникнути в результаті використання   досягнень   НТП   (забруднення   навколишнього середовища).

Залежно від рівня оцінки, обсягу враховуваних ефекту і затрат і призначення оцінки розрізняють декілька видів ефективності.

1 Народногосподарська  ефективність  НТП     характеризує відношення ефекту до затрат в масштабах народного господарства. Ефектом є зростання національного доходу, а затратами – сукупність спожитих ресурсів.

2 Госпрозрахункова ефективність НТП оцінює результативність затрат в масштабах галузі, підприємства і розраховується, найчастіше, як відношення прибутку до вартості виробничих фондів або собівартості (рентабельність виробництва і продукції).

3 Порівняльна ефективність НТП обчислюється у випадку вибору кращого із можливих варіантів заходів НТП; як ефект може бути прийняте зростання прибутку за рахунок зниження собівартості при реалізації одного варіанта в порівнянні з іншими, а як затрати - додаткові капіталовкладення, що забезпечили це зниження за кращим варіантом.

4 Абсолютна ефективність НТП характеризує відношення кінцевого народногосподарського або госпрозрахункового ефекту до затрат на реалізацію вибраного варіанта. Цей варіант вибирається за критерієм порівняльної ефективності - мінімумом зведених витрат.

Розрахунок абсолютної ефективності завершує процес вибору найефективнішого варіанта заходів НТП.

Економічний ефект заходів НТП розраховується на всіх етапах реалізації і за весь період здійснення цих заходів і визначається як різниця між вартісною оцінкою результатів і вартісною оцінкою сукупних витрат ресурсів за цей період.

Залежно від завдань, які вирішуються, економічний ефект може обчислюватися в одній із двох форм:

а) народногосподарський (загальний  ефект за умовами використання нововведень );

б) госпрозрахунковий (комерційний ефект, який одержується окремо розробником, виробником і споживачем нововведень).

Народногосподарський економічний ефект    обчислюється шляхом порівняння результатів за місцем використання нової техніки, інших нововведень і усіх витрат на їх розробку, виробництво і споживання.

Комерційний економічний ефект обчислюється на окремих стадіях  «життєвого  циклу»  нововведення  (стадії  розробки, виробництва, експлуатації) і дає можливість оцінити ефективність технічних новин з врахуванням економічних інтересів окремих проектно-конструкторських організацій, підприємств-виробників і підприємств-споживачів.

Перша форма економічного ефекту використовується на стадії обґрунтування доцільності розроблення та вибору найкращого варіанта проектного рішення; друга форма - у процесі реалізації заходів, коли є відомими ціни на нову науково-технічну продукцію, обсяги її виробництва, умови і строки застосування.

На стадії техніко-економічного обґрунтування і вибору найкращого варіанта,   при   формуванні   планів   наукових   і   дослідно-конструкторських     робіт     повинен     бути     витриманий народногосподарський підхід, який передбачає врахування при оцінці заходів НТП усіх можливих наслідків - економічних, соціальних, екологічних, зовнішньоекономічних. Етапи реалізації цього підходу зводяться до такого:

•  із потенційно можливих варіантів вибирають ті, які задовольняють задані обмеження;

•  за кожним із вибраних варіантів обчислюють результати, витрати, економічний ефект;

• кращим визнається варіант, що забезпечує максимальну величину економічного ефекту, а за умови його тотожності за декількома варіантами - варіант з мінімальними затратами на його досягнення.

Сумарний економічний ефект від реалізації заходів НТП за певний розрахунковий період Т (Ет) обчислюється за формулою

 

                              Ет = Рт – Вт ,грн,                              (7.8)

 

де Рт  -вартісна оцінка результатів від здійснення заходів НТП за розрахунковий період, грн;

Вт  - вартісна оцінка витрат на здійснення заходів НТП за цей самий період, грн.

Такий спосіб визначення економічного ефекту є однаковим як при обчисленні народногосподарського, так і комерційного ефекту від впровадження заходів науково-технічного прогресу.

При обчисленні економічного ефекту слід наводити різночасові витрати і результати до єдиного для всіх варіантів моменту часу - розрахункового року - за допомогою коефіцієнта зведення.

З урахуванням фактору часу економічний ефект може бути поданий у вигляді формули

 

                                                                                           (7.9)

 

де Рt, Вt - вартісна оцінка відповідно результатів і витрат у t-му році розрахункового періоду, грн.

Початковим роком розрахункового періоду Т вважають рік початку фінансування робіт із здійснення заходу (включаючи наукові дослідження), а кінцевим - момент завершення всього життєвого циклу заходу (визначається нормативними строками оновлення продукції з врахуванням її старіння).

Вартісна оцінка результатів від впровадження заходу НТП за розрахунковий період здійснюється за формулою

 

 

 

(7.10)

 

Ці результати є сумою основних (Росн) і супутніх (Рсуп) результатів:

Рt = Росн + Рсуп,грн.                        (7.11)

 

Оцінка основних результатів здійснюється за формулами:

 

а) для нових засобів праці тривалого використання

 

Росн = Цt х Nt x Пt, грн;                    (7.12)

 

б) для нових предметів праці

                                                                 

                                                                                          (7.13)

 

де Цt - ціна одиниці продукції, виробленої з використанням нових засобів або предметів праці у t-му році, грн;

Nt - обсяг використання нових засобів або предметів праці в t-му році, натур. одиниць;

Пt - продуктивність засобів праці у t-му році, натур. одиниць;

Yt - витрати предметів праці на одиницю продукції у t-му році, натур. одиниць.

Вартісна оцінка сукупних результатів включає додаткові економічні результати в різних сферах народного господарства, а також економічну оцінку соціальних і екологічних наслідків від реалізації заходів НТП, яку можна здійснити за формулою

 

                                                                               (7.14)

 

де PCEt - вартісна оцінка соціальних та екологічних наслідків від заходів НТП у t-му році, грн;

Rjt - розмір окремого результату в натуральних вимірниках з урахуванням масштабів його впровадження в t-му році;

ajt - вартісна оцінка одиниці окремого результату у t-му році, грн;

n - кількість показників, які враховуються при визначенні впливу заходу НТП на навколишнє середовище і соціальну сферу.

Сумарні витрати на реалізацію заходу НТП за розрахунковий період включають витрати на виробництво (Ввир) і використання (Ввикор) продукції:

 

Вт =Ввир+Ввикор, грн.                        (7.15)

При цьому витрати на виробництво і на використання обчислюються однаково з урахуванням фактору часу:

 

                                                                                         (7.16)

 

 

де Сt - поточні витрати при виробництві (використанні) продукції у t-му році без амортизаційних відрахувань на реновацію, грн;

Кt - одноразові витрати при виробництві (використанні) продукції в і-му році, грн;

Лt - залишкова (ліквідаційна) вартість основних фондів, що вибувають у t-му році, грн.

До складу поточних витрат (Сt) включаються витрати, які враховуються при існуючому порядку калькулювання собівартості продукції, а на ранніх стадіях розроблення нової техніки (коли відсутня конкретна   інформація   для   розрахунку   поточних   витрат) використовується один із можливих методів обчислення собівартості проектованої нової техніки:

• метод питомих ваг;

• графоаналітичний;

• кореляційний;

• планової калькуляції.

До складу одноразових витрат (Кt) включаються капітальні вкладення та інші витрати одноразового характеру, які необхідні для створення і використання нової продукції незалежно від джерел фінансування.

Для заходів НТП, які характеризуються стабільністю техніко-економічних показників (обсягів виробництва, показників якості, витрат і результатів) за роками розрахункового періоду, розрахунок економічного ефекту здійснюється за формулою

 

                                                                                        (7.17)

 

 

де Рр - незмінна за роками розрахункового періоду оцінка результатів заходу НТП (включаючи основні і супутні результати), грн;

Вр - незмінні за роками розрахункового періоду витрати на реалізацію заходу НТП, грн;

Rp - норма реновації основних фондів;

У свою чергу, Вр обчислюється за формулою

                        Вр = Вр.n +( Rp +Епр) х К, грн,                (7.18)

де Вр.n - річні поточні витрати при використанні продукції (без амортизації на реновацію), грн;

К - одноразові витрати при використанні продукції, грн.

При обчисленні економічної ефективності заходів НТП може виникнути ситуація, коли нове технічне рішення виявиться вигідним для народного господарства в цілому, але призведе до зростання витрат і погіршення інших показників роботи наукових організацій, підприємств-виробників. Тому, крім обчислення загальної величини економічного ефекту, слід визначати його частку, що повинен одержати кожний  причетний до процесу створення  і  впровадження нововведення. Тобто необхідно обчислювати комерційний ефект, для оцінки якого в ринкових умовах може використовуватися показник прибутку, що залишається в розпорядженні наукової організації, підприємства ( Пt):

                              Пt = Qt + Cnt – Ft, грн,                      (7.19)

де Qt – виручка від реалізації продукції науково-технічного або виробничо-технічного призначення у t–му році, грн;

Cnt – собівартість продукції у t–му році, грн;

Ft – загальна сума податків і виплат з балансового прибутку наукової організації, підприємства у t–му році, грн.

                 Крім того, при аналізі ефективності заходів НТП можуть використовуватися інші показники, наприклад, коефіцієнт економічної ефективності одноразових витрат (капіталовкладень), строк їх окупності тощо.