Аннотация

 

 

Финансовая санация и банкротство предприятий - Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н.

 

Министерство образования и науки Украины

Сумский государственный университет

 

 

 

 

 

Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н.

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВАЯ САНАЦИЯ И БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано ученым советом факультета

экономики и менеджмента

                Сумского государственного университета

                в качестве учебного пособия

 

 

 

 

 

 

Сумы

 Изд-во СумГУ

 

 

                               2008

 

УДК 005.334.4 (075.8)

П38

Рекомендовано до друку вченою радою факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету

(протокол № 7 від 11.03.2008)

 

 

 

Рецензенти:

д-р екон.наук, проф.. Л.Г.Мельник

(Сумський державний університет);

д-р екон.наук, проф.. О.М.Теліженко

(Сумський державний університет)

 

 

 

           Плікус І.Й., Деркач М.А., Боронос В.М.  

П 38

              ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ:

Навчальний посібник. - Суми: Вид-во СумДУ,

2008. – 172с.

                Посібник до самостійного вивчення дисципліни складається з вступу, опорного конспекту лекцій, завдань до практичних занять, завдань до самостійного виконання, завдань до поточного контролю, (тести). У посібнику, на основі чинного законодавства, коротко викладені питання управління санацією підприємства та оцінки ймовірності банкрутства.

Для студентів економічних спеціальностей.

 

 

                УДК 005.334.4 (0758)

 

               

ãІ.Й..Плікус, М.А.Деркач,

                 В.М.Боронос, 2008

ãВид-воСумДУ,2008