СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.             Биржевое дело: учеб./ под ред. В.А. Галанова,           А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 1998.

2.             Біржова діяльність: навчальний посібник/ за ред.           д-ра екон. наук В.І. Крамаренко, д-ра екон. наук Б.І. Холод. –  К.: ЦУЛ, 2003. – 264 с.

3.             Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента/ И.А. Бланк. – К.: Эльга-Н; Ника-Центр, 2001. – Т.1. – 536 с.

4.             Бланк И.А. Торговый менеджмент/ И.А. Бланк. – К.: Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса, 1997.

5.             Брейли Р. Принципы корпоративных финансов/             Р. Бейли, С. Майорс. – М.: Олимп-Бизнес, 1997.

6.             Венецкий И.Г. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе/ И. Г. Венецкий, В. И. Венецкая. – М.: Финансы и статистика, 1979.

7.             Гречаний О. Беремо правильний курс: ринок фінансового консалтингу в Україні/О. Гречаний // Консалтинг в Україні.– 2006 - №2.

8.             Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: навчальний посібник/ Р.П. Дудяк,              С.Я. Бугіль. – 2-ге видання, доповнене. – Львів: Новий світ-2000, Магнолія плюс, 2003. – 360 с.

9.             Зимовець В.В. Фінансове посередництво: навч. посіб./ В.В. Зимовець, С.П. Зубик. – К.: КНЕУ, 2004. – 288 с.

10.           Кандинская О. Стратегический маркетинг и финансовое планирование/О. Кандинская // Маркетинг. – 2001. – №2. – С. 34-46.

11.           Кандинская О.А. Управление финансовыми рисками: поиск оптимальной стратегии/ О.А. Кандинская. –                     М.: Консалтбанкир, 2000. – 272 с.

12. Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности/ П.В. Конюховский. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с.

13.           Крапивенко Д. Конкуренти Пентагону // Контракти. –2004. – №01. – 12.01.

14.           Кушнір Т.Б. Економіка і організація біржової торгівлі: навч. посіб./ Т.Б. Кушнір. – 2-ге вид., стереотипне. – Харків: Консул, 2004. – 216 с.

15.           Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. монографія / Л.А. Лахтіонова. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.

16.           Маккензі В. Посібник Financial Times з аналізу та використання фінансової звітності: пер. з англ. – К.: Наукова думка, 2003. – 283 с.

17.           Матеріали CD-збірника «Урожай знань. Розвиток приватного бізнесу». – 2004.

18.           Новиков В. Бюро кредитних історій в Україні/               В. Новиков // Юр.газета. – №9. – 10 листопада 2003 р.

19.           Первозванский А.А. Финансовый рынок: Расчет и Риск/ А.А. Первозванский, Т.Н. Первозванская. – М.: Инфра-М, 1994.

20.           Рогальська Н.Г. Моделі оптимізації фінансової діяльності великих економічних систем з використанням кореляційного аналізу/ Н.Г. Рогальська// Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 2005. – №2(16). – С. 183-190.

21.           Рогальська Н.Г. Організація управління підприємством на основі комерційної концесії: дис. канд. екон. наук: 08.06.01./ Н.Г. Рогальська. – Херсон, 2006. – 220 с.

22.           Савлук М.І. Гроші та кредит: підруч./ М.І. Савлук,   А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 598с.

23.           Тренев Н.Н. Управление финансами/ Н.Н. Тренев – М.: Финансы и статистика, 1999. – 495 с.

24.           Уолш К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства: пер. з англ. – К.: Наукова думка, 2001. – 367 с.

25.           Фабоцци Ф. Управление инвестициями: пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – ХХVIII, 932 с.

26.           Хейвуд Дж.Б. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ.: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 176 с.

27.           Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник/ В.П. Ходаківська, О.Д. Данілов. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 501 с.

28.           Четыркин Е.М. Финансовая математика: учебник. –      4-е изд. – М.: Дело, 2004. – 400 с.

29.           Шарп Х.Ф. Инвестиции/ Х.Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, Дж. В. Бейли. – М.: Инфра-М, 1997. – Главы 5, 13.

30.           Cartledge P. Financial arithmetic. А practioners guide./ Cartledge P. – Euromoney Books, 1993.

 

Навчальне видання

 

 

 

 

«Фінансове посередництво»

Конспект лекцій

для студентів  спеціальностей  7.050104 та 8.050104 "Фінанси"

усіх форм навчання та слухачів ЦПО

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск                   В.М. Боронос

 

Редактор                                                               Н.В. Лисогуб

 

Комп’ютерне верстання                      С.В. Гостєва

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до друку 4.03.2010, поз.

Формат 60х84/16. Ум.друк.арк.    Обл.-вид.арк.

Тираж 50 прим. Зам. №

Собівартість видання        грн.    к.

 

 

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

ДК № 3062 від 17.12.2007.

 

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет

 

 

До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління                                                                                           В.Б. Юскаєв

 

Конспект лекцій

з дисципліни "Фінансове посередництво"

спеціальності 7.050104 та 8.050104 "Фінанси"

усіх форм навчання та слухачів ЦПО

 

Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам

 

Укладачі                                                                                              І.М. Кобушко

                                                                                                             

                                                                                                             

 

 

Відповідальний за випуск                                                   В.М. Боронос

 

В.о. декана факультету економіки

та менеджменту                                                                   О.А. Лук'янихіна

 

 

Суми

Видавництво СумДУ

2010