6.2 Перспективне фінансове планування

 

Багатоаспектність планування відображає різноманітність проблем, які вирішуються у процесі керування економічним і соціальним розвитком суспільства. Будучи провідним елементом системи керування, планування виконує роль інструмента реалізації політики держави, її окремих суб’єктів, а також власників підприємств.

У зв’язку з наростанням динаміки економічних і соціальних процесів, які відбуваються в суспільстві, швидкою зміною кон’юнктури на внутрішньому і зовнішньому ринках, необхідністю забезпечення стабільного розвитку суспільства в довгостроковій перспективі на макро- і мікрорівнях соціально–економічної системи все більше зростає роль перспективного планування.

За часом і характером вирішуваних проблем прогнози поділяються на: стратегічні та тактичні, оперативні, короткострокові, середньострокові, довгострокові. Мета стратегічних прогнозів – передбачити найважливіші параметри формування об’єктів управління у середньостроковій і більш віддаленій перспективі. Оперативні прогнози призначені для виявлення можливостей вирішення конкретних проблем стратегічних прогнозів у поточній діяльності та короткостроковій перспективі. Оперативний прогноз має період до 1 місяця; короткостроковий – від 1 місяця до 1 року; середньостроковий – від 1 до 5 років; довгостроковий – більше 5 років.

За функціональною ознакою (напрямками прогнозування) прогнози поділяються на два види: пошукові та нормативні. Пошуковий прогноз базується на умовному продовженні в майбутньому тенденції розвитку досліджуваного об’єкта колись і тепер та відокремлюється від умов (факторів), здатних змінити тенденції розвитку. Нормативний прогноз розробляється на базі заздалегідь поставлених цілей. Його завдання полягає у визначенні шляхів і термінів досягнення можливих станів об’єкта прогнозування в майбутньому, прийнятих за цілі. Пошуковий прогноз при визначенні майбутнього стану об’єкта прогнозування відштовхується від його минулого і сьогодення. Нормативний прогноз розробляється у зворотному порядку: від заданого стану в майбутньому до існуючих тенденцій і змін у напрямку поставленої мети.

Важливим моментом при здійсненні прогнозування є визнання факту стабільності зміни показників діяльності підприємства.