4.1.3 Сутність, роль і функції фінансового менеджменту

Сутність фінансового менеджменту виражається в обміні фінансових (грошових) ресурсів на фінансових ринках між продавцями й покупцями .

Питання банківського, і особливо фінансового, менеджменту в Україні належать до числа найменш розроблених і тому процес дослідження найкраще починати з визначення місця й ролі управління фінансами в системі менеджменту в комерційному банку. Це пов'язано з тим, що в Україні раніше не було ринкової економіки. Окремі розробки у сфері фінансового менеджменту були розрізненими і мали сугубо теоретичний характер. Сьогодні, в умовах бурхливого входження в ринкову економіку, зародження і роботи ринкових механізмів, керівники підприємств, банків і інших фінансових структур змушені використовувати в роботі принципи й методи фінансового менеджменту. У світовій практиці існують різноманітні універсальні принципи, методи і практичні посібники з фінансового менеджменту. Механічне копіювання і використання закордонних моделей в умовах України через специфіку його розвитку не тільки неприйнятне, але й неможливе. Виникає необхідність у такій теоретичній базі, що була б адаптована до умов розвитку ринкової економіки в нашій країні.

Як система економічного управління фінансовий менеджмент являє собою комплекс взаємозалежних елементів і містить керовану підсистему (об'єкт управління), функціональну підсистему (інструменти управління) і керівну підсистему (суб'єкт управління), а також інформаційне забезпечення (інформаційна база), для того щоб розкрити сутність фінансового менеджменту в комерційному банку, необхідно визначити суть і значення кожного елемента.

У світовій практиці існують різноманітні універсальні принципи, методи, а також практичні посібники з фінансового мене­джменту. Але механічне копіювання та використання закордон­них моделей в умовах України через специфіку її розвитку не тільки не прийнятне, але й не можливе. Виникає необхідність у такій теоретичній базі, яка була б адаптована до умов розвитку ринкової економіки в нашій країні і закріплювала б практичні навики управління фінансами з урахуванням інфляції, падіння виробництва, кризових явищ та інших можливих труднощів.

Фінансовий менеджмент є однією з підсистем менеджменту в комерційному банку і об'єднує в собі низку взаємозв'язаних функцій: фінансового планування, фінансового аналізу, регулю­вання, фінансового контролю. Тут і далі аналіз, планування, регу­лювання і контроль будуть розглядатися стосовно управління фінансами, тому:

з усієї системи економічного аналізу відокремлюється тільки фінансовий аналіз;

у системі планування розглядається тільки фінансове, а стратегічне й тактичне — лише як підґрунтя для формування фінан­сових планів;

регулювання розглядається як комплекс казначейських фун­кцій;

у системі контролю виокремлюється сфера фінансового контролю.

Інформаційною базою фінансового менеджменту є внутрішня і зовнішня інформація, необхідна для прийняття фінансових рішень у комерційному банку. До інформаційної бази належать:

1) внутрішня інформація бухгалтерського обліку (фінансово­го, управлінського, статистичного характеру); внутрішньобанківські правова і нормативна бази;

2) зовнішня економічна інформація (фінансового, макроекономічного, статистичного характеру); правова та нормативна бази законодавчих і регулятивних органів.

Розкриття сутності всіх складових системи фінансового менеджменту дає можливість розкрити його сутність і дати визначення.