4.2 Основні ланки фінансового менеджменту

У цілому можна надати інформацію про основні ланки фінансового менеджменту у вигляді такої функціонально-організаційної схеми, у якій відображені всі необхідні елементи з урахуванням взаємозв'язку і взаємозалежності між ними:

об'єкти фінансового менеджменту;

суб'єкти фінансового менеджменту;

функції фінансового менеджменту та основні блоки цих функцій;

інформаційна база фінансового менеджменту.

У функціонально-організаційній моделі фінансового менедж­менту подані основні фінансові служби і їх взаємозв'язок.

Такі підрозділи, як аналітична служба, служба планування, казначейство і відділ контролю покликані охопити повною мірою всі функції фінансового менеджменту. Завданням фінансових служб є організація скоординованого процесу ефективного управ­ління банківськими операціями за допомогою планових завдань, лімітів, пропорцій, меж і параметрів для окремих видів операцій, виконання яких для всіх підрозділів обов'язкове. Очолює ці служ­би фінансовий директор. Концентрація всіх фінансових служб банку в одних руках дає можливість налагодити як вертикаль­ний, так і горизонтальний зв'язок між співробітниками цих служб, що значно підвищує ефективність їх роботи.

До роботи фінансових служб ставляться такі вимоги:

охоплення всіх банківських операцій;

охоплення питань ліквідності, фінансових ризиків, прибутковості;

охоплення питань оподаткування.

Робота цих служб побудована таким чином.

Аналітична служба. Діяльність аналітичної служби в комерційному банку через специфіку його діяльності зосереджена на фінансовому аналізі. Аналітична служба зображена на схемі дещо відособлено, оскільки виконує двояке завдання. З одного боку, ана­літична служба як самостійний підрозділ забезпечує керівництво банку необхідною аналітичною інформацією. З іншого боку, резуль­тати її діяльності забезпечують нормальну роботу всіх інших фінан­сових служб. На стадії планування аналітична інформація необ­хідна для проходження оцінної фази, суть якої полягає в комп­лексній оцінці діяльності банку та його потенційних можливос­тей. На стадії регулювання оперативна аналітична інформація необхідна для оцінки поточної ситуації в процесі прийняття рішень. На стадії контролю необхідна оцінка діяльності банку за минулий період. Саме тому організація фінансового менеджменту в комер­ційних банках починається зі створення відділу аналізу.

Служба планування. Особливість роботи цієї служби полягає в тому, що її діяльність виходить далеко за межі фінансового менеджменту. Ця служба бере участь у розробленні стратегічного плану розвитку банку, а до її безпосередніх функцій належить створення тактичного плану. На основі стратегічного і тактично­го планів служба планування формує фінансовий план. Фінансо­ве планування — це частина фінансового менеджменту. Показники фінансового плану є критерієм для виконання функцій регулювання і фінансового контролю. При виконанні регулятив­них функцій казначейство відштовхується від тих орієнтирів на майбутній період, які містить фінансовий план банку. При вико­нанні контрольних функцій відділ контролю тільки зіставляє фактичні дані з плановими показниками фінансового плану.

Казначейство. Діяльність казначейства сконцентрована виключно на функціях фінансового менеджменту в банку. Ця служ­ба встановлює такі внутрішні нормативи, ліміти, пропорції та межі, які забезпечують досягнення запланованих результатів діяльності за підтримки нормальної ліквідності банку та мінімізації ризиків і втрат.

У великих банках зі значним обсягом операцій виникає необхідність у створенні колегіального органу — комітету з управління активами і пасивами, тому що активи і пасиви у першу чергу пов'язані з ліквідністю та фінансовими ризиками. До повноважень комітету входить прийняття рішень у сфері управління активами і пасивами банку на найближче майбутнє. У такому випадку казначейство висуває пропозицію щодо лімітів на всі види фінансових ризиків, пов'язаних з виконанням активно-пасивних операцій. Після прийняття рішень комітетом з управління ак­тивами і пасивами казначейство виконує відповідно до них свої щоденні функції з управління потоками коштів.

Відділ фінансового контролю. Функції відділу фінансового контролю сконцентровані на контролюванні фінансів банку. Крім того, в кожному банку їх конкретний перелік залежить від нада­них відділу повноважень. Діяльність відділу може бути звужена тільки до функцій контролю за поточною ліквідністю на всіх кореспондентських рахунках банку і функцій контролю за дотриманням нормативів НБУ та інших регулятивних органів. Якщо відділу надані великі повноваження, то його функціями є:

контроль за поточною ліквідністю на всіх кореспондентських рахунках банку;

контроль за дотриманням нормативів зовнішніх органів;

контроль за дотриманням показників фінансового плану банку;

контроль за дотриманням лімітів, меж і параметрів, встановлених казначейством та комітетом з управління активами і па­сивами банку (якщо такий є);

контроль правильності ведення фінансового, управлінського і податкового обліків;

контроль достовірності, повноти і своєчасності фінансової інформації, яка використовується для прийняття рішень, тощо.

Втім, застосування комплексного підходу до управління фінан­сами в комерційному банку можливе лише за умови чіткої взає­модії всіх згаданих вище підрозділів у процесі поетапної реалі­зації всіх функцій фінансового менеджменту, найпершою з яких є, звичайно, планування.