1.1 Поняття менеджменту

Менеджмент - це самостійний вид професійно здійснюваної діяльності, спрямованої на досягнення в  будь-якій господарській сфері комерційного підприємства, що діє в ринкових умовах, визначених намічених цілей шляхом раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів із застосуванням принципів, функцій і методів економічного механізму менеджменту. Інакше кажучи, менеджмент - це система керування, що містить сукупність принципів, методів, засобів і форм, розроблених і застосовуваних із метою підвищення ефективності виробництва та збільшення прибутку  при керуванні в умовах ринкової економіки.

У загальному розумінні менеджмент — це наука про найбільш раціональні системи організації та управління певними видами діяльності. Зазначимо, що єдиної думки щодо визначення терміна «менеджмент» в економічній літературі не існує. Під менеджментом розуміють як систему управління фінансовими та організаційними сферами діяльності, так і управлінський персонал, що здійснює управління, тобто керівний склад організації.

У всьому світі менеджмент розглядається як один з найважливіших чинників підвищення ефективності діяльності. В умовах жорсткої конкуренції, що супроводжує розвиток ринкової економіки, необхідно постійно удосконалювати системи та форми управління, швидко оволодівати нагромадженими в теорії та практиці знаннями, знаходити нові неординарні рішення в динамічній ситуації. Лише такий підхід до управління забезпечує виграш у конкурентному середовищі або принаймні нормальні умови розвитку організації.

Термін «менеджмент» за своєю суттю є синонімом терміна «управління», проте не повною мірою. Термін «управління» набагато ширший, оскільки використовується стосовно різних видів людської діяльності. Термін «менеджмент» — це управління соціаль­но-економічними процесами на рівні підприємства, фірми або банку, що діють у ринкових умовах. Термін «менеджмент» (management) американського походження і українською мовою не перекладається дослівно.

Британська енциклопедія дає такі визначення цього терміна:

спосіб (манера) поводження  з людьми;

мистецтво керування;

адміністративні звички, специфічні здібності ;

адміністративна одиниця, орган керування.

Поняття менеджменту має професійно орієнтовану інтерпретацію. З точки зору:

економіста менеджмент - фактори виробництва, що враховують характеристики роботи й капіталу;

адміністратора - система влади й організації, що регулює взаємодію ступенів ієрархії посібника і виконавців;

соціолога - елементи структури суспільства і соціальних статусів.

техніка і математика - методи теорії керування, тобто процес виготовлення й здійснення керуючих впливів  узагалі.

                Менеджмент як науку характеризують такі загальні принципи для усіх видів діяльності :

спрямованість на суб'єкт керування для  досягнення конкретних цілей;

єдність цілей, результатів і засобів їх досягнення;

комплексність процесу керування, що передбачає планування, аналіз, регулювання й контроль;

єдність перспективного й поточного планування, що забезпечує його безперервність;

контроль за прийнятими управлінськими рішеннями ;

матеріальне й моральне стимулювання творчої активності колективу ;

індивідуальний підхід до кожного члена колективу, що дає можливість максимально використовувати його потенціал;

зацікавленість кожного працівника у підвищенні своєї кваліфікації, постійному навчанні й оволодінні новими знаннями і сферами діяльності;

орієнтація на здоровий психологічний клімат у колективі;

гнучкість організаційної структури керування, що дає можливість вирішувати функціональні й управлінські завдання.