6.1.3 Керівний персонал

Центральне місце серед персоналу банку посідає керівний персонал — працівники, що очолюють певні структурні підроз­діли, мають необхідні повноваження для прийняття рішень у кон­кретних видах діяльності банку, відповідають за результати ро­боти колективу структурного підрозділу, відділу, управління, де­партаменту, банку в цілому.

Спеціалісти — працівники, що виконують певні функції управління, аналізують зібрану інформацію і готують варіанти рі­шень для керівників відповідного рівня. До спеціалістів належать, наприклад, економісти, юристи, бухгалтери. Особливістю діяльності цієї категорії працівників є те, що вона здійснюється в умовах обмежень, таких, як: накази, розпорядження керівників, техніко-технологічні нормативи, організаційні регламенти тощо.

Службовці (технічні виконавці) — працівники, що обслугову­ють діяльність спеціалістів і керівників; їх обов'язок — виконання інформаційно-технічних операцій. Специфіка діяльності служ­бовця полягає в тому, що стандартні процедури й операції вико­нуються певною мірою відповідно до визначених норм і правил.