СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна література

Банківський менеджмент: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. /О.Кириченко, І.Пленко, А.Ятченко. - К.:Основи,1999.-671с.

Васюренко О.В. Банківський менеджмент. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001.-320с.

    Роуз П.С. Банковский менеджмент. – М.: Дело Лтд, 1995. – 768 с.

Сало В.І., Криклій О.А. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2007. – 314 с.

Фролов С.М. Банківська справа та основи митного регулювання в Україні: теорія та практика: Навчальний посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 368с.

 

Додаткова література

Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 576 с.

Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

Брігхем Е. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997.

   Васюренко О.В., Волохата К.О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посіб.-К.: Знання,2006.-463с.

Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича. - 1994. - 496с.

Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2004. – 296 с.

Платежные системы: Учеб. пособ. / Под ред. В.А.Ющенко, А.С. Савченко. - К.: Лыбидь, 1998. - 416 с.

Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. - М.: Инфра-М, 1996. -624 с.

Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с.

Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках/Пер.с англ./Под ред. Р.Я.Левиты .– М., 1994.-820с.

Фінансовий менеджмент банку / Під ред. О.С. Любунь. – К.: Слово, 2004. – 270 с.

 

Нормативна і довідкова літератури

Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 №2121-III.

Закон України «Про Національний банк України»                       від 20.08.99 р. №679-ХІV.

Інструкція НБУ «Про порядок регулювання та аналіз діяльності банків в Україні»: Затверджена Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001.

Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні: Затверджена Постановою Правління НБУ №489 від 28.11.2001.

План рахунку бухгалтерського обліку комерційних банків України, Постанова Правління НБУ №191 від 17.06.1997р.

Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене Постановою Правління НБУ від 31.08.2001 р. №375.

 

Навчальне видання

 

 

 

Банківський менеджмент

конспект лекцій

 

для студентів спеціальності

6.050104 "Фінанси"

заочної форми навчання

 

У двох частинах

Частина 2

 

 

 

Відповідальний за випуск В.М. Боронос

 

Редактор Н.М.Мануха

 

Комп'ютерне верстання В.М.Олійника

 

 

 

Підп. до друку  25.12.08, поз.         

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.        

Ум.друк.арк.        Обл.-вид.арк.        . 

Тираж 150 пр. Собівартість вид.

Зам. №                    

 

 

 

 

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного     реєстру ДК №3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.