Анотація

Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.1 - А.Г.Дьяченко

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

До друку та в світ дозволяю на підставі

 «Єдиних правил», п.2.6.14

Заступник першого проректора – начальник організаційно-методичного управління                      В.Б.Юскаєв

 

 

Усі цитати, цифровий та фактичний

матеріал, бібліографічні відомості перевірені,

 написання одиниць відповідає стандартам

Укладач                                                    А.Г.Дьяченко

Відповідальний за випуск                      А.Г.Дьяченко

Директор медичного інституту             В.Е.Маркевич

 

Суми

 Вид-во СумДУ

 2006

Навчальне видання

 

Укладач  А.Г.Дьяченко

Відповідальний за випуск  А.Г.Дьяченко

Редактор Т.Г.Чернишова

План 2005 р., поз.      Формат 60х84/16.  Ум.друк.арк.

Підп.до друку             Зам. №             Обл.-вид.арк.

Папір офс.   Друк офс.

Тираж 100 пр.   Собіварт. видання     

 

     Вид-во СумДУ при Сумському державному університеті

 40007, м.Суми, вул.Р.-Корсакова, 2

 Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до

 Державного реєстру ДК №2365 від 08.12.2005.

 Надруковано у друкарні СумДУ

 40007, Суми, вул.Р.-Корсакова, 2

 

 

Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.1 - А.Г.Дьяченко

 Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- 109 с.

Кафедра  гігієни, екології, соціальної медицини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

 Вид-во СумДУ

2006