Table 7.7 – АКТИВНІ І ПАСИВНІ КОНСТРУКЦІЇ

Table 7.7 – Active and passive constructions

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

 

ГРАМАТИЧНІ ТАБЛИЦІ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

для студентів-іноземців підготовчого відділення

 

 

 

 

Відповідальний за випуск  М.С. Казанджиєва

Комп’ютерне верстання  А.М. Дьошиної

 

 

 

Підписано до друку                              , поз.

Формат 60х84/8.   Ум. друк. арк.            .   Обл.-вид. арк.  0,40.  Тираж   50 пр.  Зам. №          .

Собівартість видання            грн.          к.

 

 

 

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.