Список використаних джерел

 

1. Бизнес: франчайзинг как средство от         неудач // Аргументы и факты. — 1998. — № 9. — С.7.

         2. Зозульов О. В. Аналіз ставлення споживачів до торговельної марки: огляд сучасних теорій і підходів / О.В. Зозульов // Маркетинг в Україні. — 2002. — №1. —  С. 4 – 8.

         3. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. — М.; СПб.; К.: Вильямс, 2000. — 944 с.

         4. Махнуша С. М. Стратегія управління брендом підприємства / С. М. Махнуша // Вісник Сумського національного аграрного університету. — 2003. — № 3-4. — С. 91-96.

        5. Махнуша С.М. Франчайзинг как элемент стратегии укрепления бренда предприятия // Механизм регулирования экономики, экономика природопользования, экономика предприятия и организация производства. — 2004. — № 1. — С. 105-110.

       6. Махнуша С. М. Оценка потенциала торговой марки компании / С. М. Махнуша // Механизм регулирования экономики, экономика природопользования, экономика предприятия и организация производства. — 2004. — № 3. — С. 159-163.

      7. Право інтелектуальної власності: Академ. курс: підручник для студентів вищих навчальних закладів /    О. А. Підопригора, О. Б. Бутнік-Сіверський,                      В. С. Дроб’язко та ін.; за ред. О. А. Підопригори,             О. Д. Святоцького. — 2-ге вид., переробл. та доп. — К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. — 672 с.

       8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи”.

       9. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної         власності: навчальний посібник / П. М. Цибульов. — К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2005. —     108 с.

      10. Цыбулев П. Н. Оценка интеллектуальной собственности / П. Н. Цыбулёв. — К.: Институт интеллектуальной собственности и права, 2005. —     184 с.

       11. Закон України „Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993р., № 3792 – XII.

       12. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 р., № 283/97 – ВР зі змінами і доповненнями.

      13.  Цивільний кодекс України від 16.03.2003р.

      14. http://www.marketing.divo.ru/publications/21.html.