ВСТУП

 

З переходом від планової до ринкової економіки в умовах входження України до світової спільноти суттєво зросла роль в економічному і соціальному розвитку суспі­льства результатів розумової (творчої) праці людини, до яких відносять: винаходи, корисні моделі, промислові зра­зки, торговельні марки, географічні позначення, сорти рос­лин і породи тварин, комерційні таємниці, твори літератури і мистецтва, бази даних, комп'ютерні програми, фонограми та відеограми тощо. Ці та інші результати розумової праці мають назву "об'єкти права інтелектуальної власності" або "інтелектуальна власність".

Після проголошення незалежності України суттєво змінилося ставлення до інтелектуальної власності. Якщо за радянських часів виключне право розпоряджатися інте­лектуальною власністю належало державі, то відтепер во­но належить насамперед творцю цієї власності. Ця важ­лива норма відтворена в Основному законі — Конституції України, згідно з якою  "кожен має право володіти, користу­ватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності..."

Одним із феноменальних і не всіма усвідомлених явищ кінця XX століття є масова поява на ринку нового виду товару — інтелектуальної власності. Темпи збільшення об­сягу торгівлі цим товаром зростають значно швидше, ніж звичайних товарів, тому фахівці прогнозують, що при пе­реході від індустріального до інформаційного суспільства, який відбувається в наш час, цей вид товару стане основ­ним, а конкурентоспроможність звичайних товарів і послуг буде в основному забезпечуватися використанням відпо­відних об'єктів права інтелектуальної власності. Остання обставина особливо важлива для України, яка вибрала інноваційний шлях розвитку економіки, підґрунтям якого є інтелектуальна власність.

 Інтелектуальна власність використовується в усіх без винятку видах економічної діяльності, тому з її основами, в ідеалі, повинен бути озна­йомлений кожний громадянин.

Дисципліна "Інтелектуальна власність" має міждисциплінарний характер. Вона тісно пов'язана з бло­ком дисциплін, таких, як „Стратегія підприємства”, „Економіка підприємства”, „Інвестування”, „Цивільне право”, „Міжнародна економіка”, „Маркетингова товарна політика”, „Менеджмент”.

Метою вивчення дисципліни „Інтелектуальна власність” є надання теоретичних знань про основні положення з інтелектуальної власності: її сутність, місце і роль у соціально-економічному розвитку держави, охорону і захист; формування у студентів практичних навичок щодо економічної оцінки об’єктів інтелектуальної власності.