2.2. Кооперування й комбінування підприємств об'єднання

 

Кооперування – це виробничі зв'язки між підприємствами, які спільно виготовляють кінцеву продукцію. Кооперування відіграє значну роль у мобілізації виробничих ресурсів, покращанні використання виробничих потужностей, вирішенні проблем, пов’язаних зі швидким нарощуванням випуску певної продукції та освоєнням виробництва продукції складної.

Форми кооперування:

                – за галузевим принципом: внутрішньогалузеве (кооперування підприємств у межах однієї галузі) й міжгалузеве (кооперування між підприємствами різних галузей);

                – за територіальним принципом: внутрішньорайонне (виробничі зв'язки між підприємствами, які розташовані в межах одного великого економічного району) й міжрайонне (встановлення виробничих зв'язків між підприємствами, розташованими в різних економічних районах).

Залежно від виду спеціалізації розрізняють три види кооперування.

Агрегатне кооперування передбачає, що головне підприємство, яке випускає складну продукцію, отримує від інших підприємств готові агрегати, які використовуються для комплектування продукції головного підприємства.

Подетальне кооперування передбачає, що головне підприємство одержує від суміжників деталі й вузли.

Технологічне кооперування полягає в тому, що одне підприємство постачає іншому певні напівфабрикати або виконує окремі технологічні операції.

Показники кооперування:

1) кількість підприємств, які кооперуються з даним;

                2) питома вага напівфабрикатів, які входять з кооперації в собівартість готових виробів, що виготовляються на даному підприємстві;

                3) питома вага напівфабрикатів, які підприємство виготовляє «на сторону», у загальному їх випуску;

                4) загальний обсяг перевезень з кооперації в натуральному й вартісному вираженні.

Комбінування виробництва – це з'єднання в одному підприємстві декількох різних виробництв, що виробляють продукцію відповідних галузей.

Характер об'єднання різних технологічних процесів переробки сировини дозволяє виділити такі форми комбінування:

– комбінування для послідовної переробки сировини;

– комбінування, що базується на комплексному використанні сировини;

– комбінування, що базується на сукупному використанні відходів і побічних продуктів виробництва.

Оцінка економічної ефективності комбінування виробництва ґрунтується на:

– економії живої й упредметненої праці в результаті комплексного використання матеріальних ресурсів;

– економії поточних витрат виробництва на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу;

– економії в результаті використання виробничих відходів і скорочення транспортних витрат.

Узагальнювальним показником оцінки ефективності комбінування може служити приріст рівня рентабельності підприємства.