Запитання до самоперевірки

 

1. Перелічіть основні державні регулювальні структури України, які здійснюють регулювання корпоративного сектору й контроль за діяльністю учасників корпоративного сектору. Дайте стислу характеристику їх діяльності та завдань.

2. Дайте визначення саморегулювальних організацій. У чому полягає їх призначення у системі корпоративного регулювання?

3. Які основні нормативні акти регулюють питання діяльності об'єднання підприємств?

4. Охарактеризуйте основні положення, згідно з якими органи Антимонопольного комітету України здійснюють державний контроль за концентрацією суб'єктів господарювання.

5. В яких випадках необхідне отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання?

6. За яких підстав надається дозвіл на концентрацію суб'єктів господарювання?

7. Охарактеризуйте основні підстави, коли становище суб'єкта господарювання визнається монопольним (домінуючим)?

8. Які функції здійснює Фонд державного майна України?

9. У чому полягає завдання діяльності Антимонопольного комітету України?

10. Перелічіть основні господарські об'єднання, право власності яких ґрунтується на належності майна, добровільно переданого юридичній особі його засновниками - іншими юридичними особами для спільної господарської діяльності.

11. За якою формулою визначається обсяг ринку, на якому визначається монопольне становище суб'єкта господарювання?

12. За якою формулою розраховується частка суб'єкта господарювання на ринку?

13. Як розраховується сукупна частка на ринку декількох суб'єктів господарювання?

14. В яких випадках вважається, що суб'єкт господарювання не зазнає значної конкуренції?