4.3. Аналіз злиття за наявності ефекту синергізму

 

                Ефект синергізму проявляється в тому, що величина чистого грошового потоку, доступного акціонерам об'єднаної компанії, перевищує суму грошових потоків по компаніях, що ввійшли до неї, й оцінка власного капіталу компанії, що утворилася при злитті, перевищує суму оцінок компаній, що ввійшли: PVАВ>PVA+PVB.

                Ефект синергізму проявляється у вигляді:

                1) ефекту операційного синергізму (зростання продажу, економія на операційних, адміністративних витратах);

                2) ефекту фінансового синергізму (податкові вигоди, можливість збільшення фінансового важеля).

                Ефект синергізму, що проявляється в збільшенні чистого грошового потоку, можна подати таким чином: Δ чистого грошового потоку як результат синергізму==Δ операційного прибутку + Δ амортизації – Δ виплат з позикового капіталу – Δ податкових платежів – Δ потреби в капіталі (як зміна потреби в нових необоротних активах і чистому оборотному капіталі) або

=Δ реалізаційного доходу – Δ витрат – Δ виплат з позикового капіталу – Δ податкових платежів – Δ потреби в капіталі.

                При ухваленні рішення про злиття необхідно розглянути п'ять компонентів:

                1. Збільшення реалізаційного доходу. Прояв синергізму в збільшенні реалізаційного доходу може породжуватися:

                – виграшем у маркетингу (більший ефект від реклами, просування, використання дилерської та ремонтної мереж);

                – розширенням інвестиційних можливостей;

                – можливістю збільшення ціни при монополізації діяльності.

                2. Скорочення витрат:

                – економія від масштабу, тобто зниження витрат на одиницю випуску із зростанням обсягу виробництва через економію на постійних витратах;

                – економія від вертикальної інтеграції (під час придбання комплектуючих, сировини);

                – диверсифікація виробленої продукції для більш повного використання устаткування, обладнання та виробничих площ.

                3. Зниження податкових платежів може бути викликане:

                – операційними збитками, що призводять до втрати податкової економії. Корпорації з операційними збитками є більш привабливими для злиття з корпораціями зі значними податковими платежами;

                – невикористанням позикової потужності. Багато корпорацій не використовують позикові кошти у повному обсязі, що підвищує стимули до об'єднання з ними. Збільшення позикових коштів дозволяє заощаджувати на податкових платежах;

                – скороченням податкових платежів під час придбання активів. Якщо під час придбання активів цільової корпорації їх ціна зростає, то зростання амортизаційних відрахувань може розглядатися як податкова економія.

                4. Зміни потреби в капіталі для підтримки діяльності:

                – усі корпорації здійснюють інвестиції в оборотний капітал і необоротні активи для підтримки діяльності. Злиття може скорочувати ці потреби для двох корпорацій;

                – ефективне управління активами (скорочення дебіторської заборгованості, запасів, продаж надлишків необоротних активів) зменшує потреби в капіталі.

                5. Зростання виплат з позикового капіталу. Під час розгляду інвестиційних проектів і розрахунку NPVпроекту у витратах не враховуються виплати з позикового капіталу. Аналізуючи злиття облік зміни виплат з позикового капіталу, необхідно враховувати за такими моментами:

                – максимальна ціна покупки визначається грошовим потоком, що у результаті злиття будуть одержувати акціонери А, і ступенем ризику одержання цього потоку;

                – придбання компанії, що може здійснюватися за рахунок позикових коштів, збільшить щорічні витрати та знизить величину чистого грошового потоку, та перекладається на акціонерів нової компанії;

                – розширення діяльності, у тому числі за рахунок придбаної компанії В, буде здійснюватися за цільовою структурою капіталу нової компанії. Збільшення розміру дозволяє збільшувати фінансовий важіль. Збільшення виплат з позикового капіталу, так само як і збільшення потреби в реінвестуванні, повинне бути враховане при оцінці грошових потоків.

                При злитті (коли має місце ефект синергізму) важливо вибрати, яку схему обміну необхідно запропонувати, щоб вона влаштувала іншу компанію, або яку ціну варто запропонувати за придбання іншої компанії.

                Якщо корпорація А має за мету приєднати корпорацію В, тому що бачить у здійсненні спільної діяльності ефект синергізму, перед нею стає проблема оцінки вартості корпорації В. Максимальна ціна з погляду покупця, яку варто заплатити за корпорацію В, дорівнює PVВ+РVкористі. Якщо запропонована ціна більша за цю величину, то злиття буде давати негативне значення ЧДД. З позиції корпорації В не можна приймати пропозиції із ціною менше PVВ (поточної ринкової оцінки корпорації В).

                Значення ціни покупки Р знаходиться в інтервалі

 

PVB ≤ P ≤ PVB+РVкористі.

 

                Ціна – PVB – це премія за злиття. Якщо премія за злиття дорівнює нулю, то акціонери корпорації В не зацікавлені в продажі. Якщо премія занадто висока та перевищує PVB, то покупець А не має стимулів до поглинання. Учасники злиття оцінюють, наскільки великою буде премія за злиття і як вона буде поділена між учасниками.