Запитання до самоперевірки

 

1. Перелічіть основні методи об'єднання підприємств. Дайте стислу характеристику кожного з методів.

2. На які основні питання повинен відповідати фінансовий аналіз злиття підприємств?

3. Поясніть ефект синергізму, що утворюється при злитті підприємств. У якому вигляді він проявляється?

4. Які компоненти впливають на збільшення чистого грошового потоку при ухваленні рішення про злиття?

5. Дайте стислу характеристику кожної з компоненти, що впливає на збільшення чистого грошового потоку при ухваленні рішення про злиття.

6. В яких випадках ефект синергізму від злиття підприємств відсутній?

7. Дайте визначення основного принципу оцінки інвестиційних рішень при об’єднанні підприємств.

8. Яка вимога повинна виконуватися з погляду покупця при об’єднанні?

9. Який з методів є найпоширенішим для обміну акцій?

10. Що виступає за базу обміну акцій, якщо виходити з необхідності забезпечення взаємної вигоди від злиття?