5.2. Типи холдингових компаній та їх особливості

 

                За структурою контрольного пакета розрізняють три види холдингових компаній:

                1) портфельний холдинг (лише володіє контрольним пакетом інших підприємств);

                2) інвестиційний холдинг (володіє і управляє портфелем акцій інших підприємств);

                3) портфельно-інвестиційний холдинг (являє собою змішаний тип).

                За характером діяльності холдинги поділяються на:

                1) чисті холдинги, тобто компанії, що мають справу винятково з контрольно-управлінською діяльністю;

                2) змішані холдинги, на які, крім функцій контролю та управління, покладене ведення підприємницької діяльності.

                Основною метою створення чистого холдингу є:

                – гнучке реагування на коливання кон'юнктури ринку;

                – оперативне маневрування капіталовкладеннями;

                – полегшення податкового тиску (перерозподіл надприбутку, переведення його в інвестиції, що не оподатковуються чи оподатковуються за зниженими ставками, в інші підприємства, що входять до складу холдингу);

                – диверсифікованість;

                – збалансована діяльність на основі спільної мети;

                – збереження оперативного управління та господарської самостійності на рівні підприємства;

                – можливість одержання підтримки в складні періоди діяльності підприємства.

                Змішаному холдингу властиві участь банківських установ в управлінні довіреною їм власністю і використання страхових, інвестиційних компаній або інноваційних фондів. Істотною перевагою такого холдингу є можливість оперативного маневрування кредитно-фінансовими ресурсами.

                Одиничними випадками формування змішаних холдингів є придбання торговими чи промисловими підприємствами контрольних пакетів акцій кредитно-фінансових установ.

                Метою створення такого холдингу є:

забезпечення підконтрольними фінансовими ресурсами;

                – вільний доступ до грошових активів;

                – можливість маневрування великими кредитами.

                Для вирішення завдань, пов'язаних з діяльністю пріоритетних галузей чи регіонів, можуть створюватися холдинги за участю держави і муніципальних органів.

                Подібні холдинги створюються з метою:

                – структурної перебудови економіки регіону;

                – підтримки й розвитку перспективних галузей;

                – компенсації низької рентабельності одних підприємств за рахунок інших

                Одним із видів холдингу є варіант, який передбачає обмін акціями між материнською та дочірньою компаніями. При цьому завдяки володінню акціями виникає ефект взаємовпливу, що спрямовує діяльність кожної компанії на забезпечення ефективного функціонування всіх учасників холдингу.