Запитання до самоперевірки

 

1. Які види об'єднань підприємств є "жорсткими"?

2. Які види об'єднань підприємств є "м'якими"?

3. Об'єднання підприємств однієї або декількох галузей промисловості, учасники якого втрачають право власності на засоби виробництва і виготовлений продукт, виробничу і комерційну самостійність – це...

4. Охарактеризуйте основні цілі створення трестів.

5. Який трест об'єднує підприємства різних галузей, які є взаємодоповнюючими?

6. Який трест отримує додатковий прибуток від послідовної обробки матеріалів, що є сировиною для виробництва інших товарів, використання побічних продуктів основного виробництва?

7. Яка з форм об'єднань самостійних підприємств, що базується на зв'язаних за допомогою системи участі в капіталі фінансових зв'язків, договорів про спільність інтересів?

8. Назвіть основні відмінності в діяльності тресту та концерну.

9. Сформулюйте основні особливості концернів.

10. Які види концернів виділяють залежно від характеру інтеграційних зв'язків між компаніями, що входять до його складу? Дайте стислу характеристику.

11. Назвіть основну мету створення концерну підпорядкування та концерну координації.

12. Які особливості діяльності конгломерату?

13. Перелічіть основні мотиви конгломератного злиття і поглинань компаній.

14. Дайте визначення поняття, мету створення та особливості консорціуму.

15. Перелічіть основні види консорціумів.

16. Дайте визначення поняттям «картель» та «пул». Поясніть основні відмінності діяльності цих видів об’єднань.

17. У якому виді пулу учасники домовляються про накопичення і затримку на складах якого-небудь товару до моменту, найбільш вигідного для його продажу?

18. Перелічіть основні особливості діяльності синдикату.