Вступ

 

На сучасному етапі розвитку світової економіки процеси концентрації та зростання капіталу займають важливе місце в діяльності підприємств. В умовах посилювання жорсткої конкуренції, особливо в епоху глобалізації, набуває актуальності тенденція до укрупнення капіталу як спосіб завоювання і зміцнення компаніями ринкових позицій. Тому цілями інтеграції є не тільки зростання самих компаній, а й використання різного роду синергій, що проявляються у посиленні її впливу на ринки та підвищенні ефективності бізнесу.

Процеси концентрації капіталу відбуваються і в економіці України (в рамках загальносвітових тенденцій), що дозволяє спрогнозувати напрямки їх подальшого розвитку і викликає необхідність запровадження нових організаційно-управлінських структур, ефективних форм і методів об’єднання діяльності компаній.

Метою дисципліни «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» є вивчення студентами теоретичних, методичних і прикладних основ функціонування об'єднань підприємств і формування у студентів знань і навичок з виявлення внутрішньогосподарських резервів підвищення ефективності господарської діяльності об'єднань підприємств.

Основними завданнями дисципліни є:

поширення теоретичних знань у сфері економіки й організації функціонування інтегрованих структур;

формування практичних навичок при виявленні організаційних резервів підвищення ефективності господарювання;

ознайомлення з інформаційною базою для обґрунтування і вибору управлінських рішень.