2. Особливості РІМS-аналізу для визначення конкурентної стратегії підприємства на ринку

РІМS-аналіз, чи аналіз рівня впливу обраної стратегії на величини прибутковості, базується на використанні емпіричної моделі, що пов'язує широкий діапазон стратегічних змінних величин (таких, як ринкова частка, якість продукту, вертикальна інтеграція) і ситуаційних змінних величин (швидкість зростання ринку, стадія розвитку галузі, інтенсивність потоків капі­талу) з величиною прибутковості і здатністю підприємства генерувати готівку. Мета проведення такого аналізу полягає у виборі потрібної стратегії в конкретних ринко­вих умовах.

У ході цього аналізу змінні величини групуються в п'ять класів:

1.             Привабливість ринкових умов:

швидкість зростання галузі в довгостроковій перспективі (4-10 років);

швидкість зростання галузі в короткостроковій перспективі (до 3 років);

стадія життєвого циклу продукту.

2.             Сила конкурентних позицій:

ринкова частка;

відносна ринкова частка;

відносна якість продукту;

відносна ширина продуктової лінії.

3.             Ефективність використання інвестицій:

інтенсивність інвестицій (сумарні інвестиції, віднесені до обсягу продажів, і сумарні інвестиції, віднесені до доданої вартості);

інтенсивність основного капіталу (відношення суми основного капіталу до обсягу продажів);

вертикальна інтеграція (відношення доданої вартості до обсягу продажів);

ступінь використання виробничих потужностей.

4.             Використання бюджету за такими напрямками:

витрати на маркетинг відповідно до обсягу продажів;

витрати на НДДКР відповідно до обсягу продажів;

витрати на розроблення і випуск нових товарів відповідно до обсягу продажів.

5.             Поточні зміни в ринковому середовищі:

зміна ринкової частки підприємства;

зміна структури і профілю ринку;

варіативність у ємності ринку.

Отримані за цим аналізом результати демонструють залежність: прибутко­вість (відношення величини оподатковуваного прибутку до інвестицій) збільшується у міру зростання показника відносної ринкової частки конкретних цільових ринків. Відповідно до отриманої залежності підприємство також може формувати страте­гію своєї поведінки в конкурентному ринковому середовищі.

Висновки

Діагностику протистояння підприємств-конкурентів можна здійснити за допомо­гою формату SWOT-аналізу, відповідно до якого уся безліч факторів впливу на діяль­ність підприємства групується в чотири блоки: можливості і загрози навколишнього середовища та сильні і слабкі сторони підприємства. Прагматична доцільність здійснення SWOT-аналізу полягає в тому, що він ви­значає шляхи конструктивного поліпшення результативності діяльності підприємст­ва та вказує напрямки створення його конкурентних переваг на відповідному рин­ку. На основі SWOT-аналізу менеджмент підприємства формулює рекомендації щодо основних напрямків поліпшення діяльності. Лише тоді процес діагностики можна вважати закінченим. Для того щоб успішно виживати в довгостроковій перспективі, підприємство має вміти прогнозувати труднощі, які можуть виникнути на його шляху в майбут­ньому, а також нові можливості, які можуть відкритися для нього. Тому стратегічне планування, вивчаючи зовнішнє середовище, зосереджує увагу на з'ясуванні за­гроз і можливостей у діяльності підприємства.

Аналіз рівня впливу обраної стратегії на величини прибутковості, що базується на використанні емпіричної моделі, що пов'язує широкий діапазон стратегічних змінних величин і ситуаційних змінних величин з величиною прибутковості і здатністю підприємства генерувати готівку, можна виконати за допомогою РІМS-аналізу. Мета проведення такого аналізу полягає у виборі потрібної стратегії в конкретних ринко­вих умовах.