2. Фактори впливу на  конкурентоспроможність підприємства

Конкурентоспроможність  характеризує ступінь відповідності окремого класу об'єктів визначеним ринковим потребам пропозиції товару - попиту на нього, під­приємства - можливості забезпечити конкурентні   переваги,   країни   -  соціально-економічній моделі її розвитку.

До узагальнювальних факторів (детермінант) конкурентоспроможності підприєм­ства необхідно віднести такі:

товар;

положення підприємства на ринку (ємність ринку);

можливості збуту товару;

методи товароруху;

виробничий потенціал підприємства.

Поняття конкурентоспроможності є непохитним атрибутом, який супроводжує сучасні трансформаційні перетворення на всіх ієрархічних ланках ринкового прос­тору як у внутрішньому, так і у зовнішньому середовищі. Адже кожний товар, під­приємство, галузь, регіон, країна прагнуть до визнання на міжнародному рівні і за­стосовують усі можливі маркетингові засоби для отримання сталого іміджу, що, у свою чергу, забезпечить їх гарантованими прибутками.

При підвищенні конкурентоспроможності продукції треба виходити з того, що вона оцінюється шляхом порівняння двох чи більше аналогів; при її оцінці врахо­вуються не всі властивості, а лише ті, які викликають інтерес у споживача, задово­льняючи його потреби. Слід брати до уваги і той факт, що на конкурентоспромож­ність товару впливають визначені фактори макро- та мікрорівнів, які підрозділя­ються на внутрішньопідприємницькі та зовнішньопідприємницькі.

До факторів, які не увійшли до визначеної класифікації, але теж мають суттє­вий вплив на рівень конкурентоспроможності продукції, слід віднести ряд нецінових чинників: унікальність товарів, ефективність бази для поширення інформації про них, динамізм збуту і можливість швидкого реагування на ринкові досягнення.

Хоча всі зазначені параметри формують систему забезпечення конкуренто­спроможності товарів, існує відповідна черга у вирішенні питань кожного з аспектів з урахуванням їх «вагомості», яка вишиковується в такий ланцюг: цінова політика підвищення конкурентоспроможності продукції – інвестиційна політика підтримки випуску конкурентоспроможної продукції – сприятливі податкова, кредитна полі­тика держави і банківських структур стосовно підприємств, які випускають кон­курентоспроможну продукцію – регулювання імпорту і підтримка вітчизняного ви­робника – антимонопольна політика.