1. Поняття конкурентоспроможності продукції підприємства. Її рівень.

Найбільш значущим результатом ефективного використання потенціалу підприємства є виробництво конкурентоспроможної продукції.

У загальному випадку вважається, що конкурентоспроможність продукції – комплексний показник, що характеризує ступінь її здатності задовольняти вимоги споживачів у вільному і справедливому ринку у більшому ступеню, ніж аналогічні товари, представлені на ринку, при збереженні чи збільшенні реальних доходів виробника продукції (Райзберг, 1999; Фасхиев, 2001). Конкурентоспроможність визначається, з одного боку, якістю товару, його технічним рівнем, споживчими властивостями та, з іншого – цінами, установлюваними продавцями товарів. Але поєднувати обидва види конкурентних переваг важко, тому стратегія забезпечення конкурентоспроможності, як правило, орієнтується або на низькі ціни, або на високу якість і задоволення потреб (інтересів) споживачів. Окрім того, на конкурентоспроможність впливають мода, продажний і післяпродажний сервіс, реклама, імідж виробника, ситуація на ринку, коливання попиту та інші фактори.

Конкурентоспроможність продукції – це її властивість, а рівень конкурентоспроможності – показник цієї властивості, що являє собою відносну характеристику здатності продукції задовольняти вимоги конкретного ринку в аналізованому періоді краще порівняно з продукцією конкурентів. Конкурентоспроможність оцінюється за сукупністю основних техніко-економічних, якісних і вартісних показників, які відрізняють на ринку товар від товару-конкурента (аналога) як за ступенем відповідності певним потребам, так і за витратами споживача на їх задоволення (Печенкин, 2000).

Є два критерії рівня конкурентоспроможності продукції. Перший – апостеріорний, другий – апріорний.

Апостеріорним (об’єктивним) критерієм рівня конкурентоспроможності продукції є відносна частка продажів Воі оцінюваної продукції порівняно з продукцією-конкурентом:

 

де Мо і Мі – рівень продажів оцінюваної продукції та і-го її аналога.

Апріорно (суб’єктивно) рівень конкурентоспроможності продукції можна оцінити як імовірність Воі того, що на даному ринку довільний споживач, здійснюючи покупку, надасть перевагу даній продукції, а не і-му її конкуренту-аналогу. Ймовірність Воі називають перевагою однієї продукції (оцінюваної) перед іншою продукцією (і-м її аналогом). Таку апріорну ймовірність можна отримати за допомогою експертних методів.

При цьому кількісну оцінку Воі можна визначити двома способами:

1. Кожний експерт оцінює перевагу Воі даної продукції перед конкретним аналогом-конкурентом на даному ринку в даний період. Потім оцінки усереднюються.

2. Кожний експерт визначає, якій продукції він надав би перевагу, здійснюючи покупку на даному ринку у даний період. Числове значення Воі одержують у результаті узагальнення отриманих даних.