2. Комплексний метод оцінки конкурентоспроможності продукції

Комплексний метод оцінки конкурентоспроможності продукції передбачає наступний алгоритм оцінки (Довгань та ін. 2009, с. 185-187, Бізнес-адміністрування, 2008).

1. Розрахунок групового показника  конкурентоспроможності  за нормативними параметрами

                                                                                        (4.6)

де

IНП – груповий показник конкурентоспроможності за нормативними параметрами;

qні – відносний одиничний  показник за i-м нормативним параметром.

Нормативні параметри визначають відповідність товару встановленим нормам, стандартам і вимогам, що обумовлені законодавством та іншими нормативними документами (пара­метри патентної чистоти, екологічні параметри, параметри без­пеки, за якими для даного ринку встановлені обов'язкові діючі вимоги міжнародних, національних стандартів, технічних ре­гламентів, норм, законодавства).

2. Розрахунок групового показника  конкурентоспроможності  за технічними  параметрами:

 

                                                                                   (4.7)

 

IТП – груповий показник конкурентоспроможності за технічними параметрами;

qі – відносний одиничний  показник за i-м технічним параметром;

аі – вага i-го параметра у загальному наборі з  n технічних параметрів.

Технічні параметри є характеристикою технічних і фізич­них властивостей товару, що визначають особливості галузі та способи його використання, а також функції, які виконує товар у процесі його використання. Технічні параметри поді­ляються на параметри призначення, ергономічні та естетичні параметри.

Коефіцієнти вагомості визначаються експертним шляхом.

3. Розрахунок групового показника  конкурентоспроможності  за економічними  параметрами

 

                                   ,                                        (4.8)

 

де

IЕП – груповий показник конкурентоспроможності за економічними параметрами;

 – відносний одиничний  показник за i-м економічним параметром;

- вага i-го параметра у загальному наборі із  n економічних параметрів.

Економічні параметри визначають рівень витрат на вироб­ництво та ціни споживання через витрати на купівлю, обслу­говування, споживання, утилізацію товару. Економічні пара­метри поділяються на одноразові та поточні.

4. Розрахунок інтегрального показника  конкурентоспроможності  

                                                                                      (4.9)

 

К > 1 – товар, що оцінюється краще за базовий,

К = 1 – конкурентоспроможність товарів рівна,

К < 1 – товар поступається базовому.

 

. Розрахунок інтегрального показника  конкурентоспроможності можна також зробити за формулою

                                                   (4.10)

 

Величина  свідчить про те, яку частину конкурентоспроможності «ідеального товару»  (кращого за всіма параметрами) за економічними показниками становить конкурентоспроможність конкретного товару. У деяких випадках доцільно враховувати саме цю величину, оскільки в цьому разі формула (4.20) характеризує, наприклад, відношення «якість/ціна споживання», що дозволяє наочно порівнювати конкурентоспроможність товарів.

 

Висновки

Конкурентоспроможність продукції і конкурентоспроможність товаровиробника співвідносяться між собою як частина і ціле. Можливість підприємства конкурувати на певному товарному ринку безпосередньо залежить від конкурентоспроможності товару і сукупності економічних методів ведення підприємством конкурентної боротьби.

Конкурентоспроможність продукції – комплексний показник, що характеризує ступінь її здатності задовольняти вимоги споживачів у вільному і справедливому ринку у більшому ступені, ніж аналогічні товари, представлені на ринку, при збереженні чи збільшенні реальних доходів виробника продукції. Рівень конкурентоспроможності – показник цієї властивості, що являє собою відносну характеристику здатності продукції задовольняти вимоги конкретного ринку в аналізованому періоді краще порівняно з продукцією конкурентів. Комплексний метод оцінки конкурентоспроможності продукції базується на використанні комплексних показників або зіставленні питомих корисних ефектів продукції, яка аналізується.