ТЕМ 6. ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА

 

1. Поняття фінансової діагностики підприємства, необхідність її здійснення.

2. Мета, завдання і методологічна основа фінансової діагностики.

3. Сутність горизонтального, вертикального аналізу та аналізу за допомогою коефі­цієнтів.

4. Показники фінансово-економічного стану підприємства та методика їхнього розрахунку.

 

Ключові терміни:  фінансова діагностика, фінансовий стан підприємства,  економічна рентабельність, фінансова рентабельність, комерційна рентабельність, горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, агрегований баланс, інвестований капітал, необоротні активи, оборотні активи, довгострокові зобов’язання, короткострокові зобов’язання, власний капітал, власні обігові кошти