1. Поняття про економічну безпеку підприємства

 Ефективність функціонування підприємства і саме його існування, особливо в нестабільних умовах перехідної економіки, значною мірою залежить від ефективності системи економічної безпеки. 

Розрізняють такі рівні економічної безпеки: міжнародна (глобальна й регіональна), національна, локальна (галузева або регіональна), конкретного підприємства (Швиданенко та ін., 2000).

Об'єктами економічної безпеки є держава, суспільство й суспільні об'єднання, регіони, підприємства, окремі громадяни. Держава є основним об'єктом і одночасно суб'єктом економічної безпеки, вона здійснює свої функції через органи законодавчої, виконавчої й судової влади.

Економічна безпека підприємства – це  стан ефективного використання його ресурсів й існуючих ринкових можливостей, що дозволяє запобігати внутрішнім і зовнішнім загрозам і його тривале виживання, що забезпечує, і стійкий розвиток на ринку відповідно до обраної місії.

                Поняття економічної безпеки підприємства містить у собі фінансову, інтелектуальну, кадрову, технологічну, правову, екологічну, інформаційну, силову складові. До них необхідно додати ринкову, а також інтерфейсну складову, що характеризує надійність взаємодії з економічними контрагентами підприємства.

Забезпечення економічної безпеки передбачає виділення, аналіз і оцінку існуючих загроз щодо кожної з функціональних складових і розроблення на їх основі системи протидіючих і застережних заходів.

                Аналіз і оцінку економічної безпеки підприємства виконують у такій послідовності.

Виявлення внутрішніх і зовнішніх факторів, що визначають економічну безпеку підприємства (щодо кожної з функціональних складових), аналіз і оцінка ступеня їхнього впливу.

Розрахунок узагальнених показників економічної безпеки для кожної з функціональних складових.

Розрахунок інтегрального показника економічної безпеки підприємства.

Розроблення комплексу заходів, спрямованих на підвищення економічної безпеки, і оцінка їхньої ефективності.

Оцінка дієвості й ефективності заходів щодо забезпечення економічної безпеки є основою прийняття оперативних рішень, а також розроблення тактичних і стратегічних програм, спрямованих на її підвищення.

Розглянемо перелічені функціональні складові системи економічної безпеки підприємства.