4. Оцінка ефективності виробничого потенціалу підприємства

Виробнича програма підрозділів ос­новного виробництва є сукупністю продукції певної номенклатури (конкретного виду), яка має бути виготовлена в плановому періоді у визначених обсягах згідно зі спе­ціалізацією і виробничою потужністю цих підрозділів.

Для того щоб оцінити відповідність виробничої програми (Qф) наявним на підприємстві потужностям (Пв) з виготовлення певного асортименту продукції, не­обхідно скористатися переліком відносних коефіцієнтів.

Ступінь сформованості виробничої програми оцінюється за коефіцієнтом ви­користання виробничих потужностей підприємства (kВП) за формулою (8.19):

                                        квп = ≤ 1, частка одиниц.                                 (8.20)

Для оцінки ефективності використання виробничого обладнання при виготов­ленні певного виду продукції необхідно обчислити коефіцієнт екстенсивного вико­ристання обладнання (kЕКС), коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (kІНТ), інтегральний коефіцієнт (kІНТЕГР) та резерв потужності (RП) за формулами (8.21-8.24):

                                                 kЕКС  = ≤ 1, частка одиниці,                                 (8.21)

                                      kІНТ  = ≤ 1,  частка одиниці,                           (8.22)

                                 kІНТЕГР = kЕКС · kІНТ ≤ 1,  частка одиниці,                         (8.23)

                            

                                  RП = 1 - kІНТЕГР < 1, частка одиниці,             (8.24)

 

де ТК- календарний фонд робочого часу за рік, годин ;

ТФ - фактичний час роботи обладнання впродовж звітного періоду, годин;

РФ - фактична продуктивність одиниці обладнання, яке бере участь у ви­готовленні цільової продукції, натуральних одиниць за годину;

РПАСП  - паспортна продуктивність одиниці обладнання, яке бере участь у ви­готовленні цільової продукції, натуральних одиниць за годину.

 

Висновки

Діагностика потенціалу підприємства має велике значення у процесі формування стратегій розвитку підприємства. Потенціал підприємства можна визначити як можливості системи ресурсів і компетенцій підприємства створювати результат для зацікавлених осіб за допомогою реалізації бізнесів-процесів. Існує кілька можливих підходів до структуризації потенціалу підприємства: блочно-модульна структуризація та функціональна структуризація. Потенціал підприємства містить у собі об’єктивні та суб’єктивні складові. Центральне місце у діагностиці потенціалу підприємства займає діагностика виробничої програми та ресурсне обґрунту­вання виробничо-госпо­дарської діяльності під­приємства. Це можна виконати шляхом розрахунку забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами та обґрунтуванням виробничої програми виробничою потужністю. Оцінка ефективності виробничого потенціалу підприємства має бути обов’язково врахованою.