4. Система показників оцінки ефективності організаційної структури підприємства

Оцінку ефективності організаційної структури підприємства можна здійснити за допомогою показників, які представлені в таблиці 9.1.

Таблиця 9.1. – Система показників оцінки ефективності організаційної структури підприємства

Продовження табл. 9.1.

 

Алгоритм визначення кращої організаційної структури управління диверсифікованою фірмою.

Найбільш типовою ситуацією бізнесу в цей час є диверсифікована компанія (компанія з декількома або багатьма стратегічними зонами господарювання, СЗГ). У зв'язку з тим, що кожна СЗГ може перебувати в унікальних умовах мінливості зовнішнього середовища (тобто бізнес у СЗГ визначається різними індексами нестабільності), виникає проблема визначення кращої структури управління такою диверсифікованою компанією. Для її визначення використовується середньозважена величина індексу нестабільності для бізнесу фірми. Важливим є добуток питомої ваги СЗГ у загальному обсязі прибутки фірми на показник інтенсивності конкуренції в СЗГ (наприклад, у балах від 0 до 10:0 відповідає відсутності конкуренції, а 10 - її максимуму). Для розрахунків середньозваженого значення індексу нестабільності фірми складається допоміжна таблиця (9.2)

 

Таблиця 9.2 – Дані для розрахунку середньозваженого індексу нестабільності

 

У другому стовпчику таблиці виписуються СЗГ, згруповані по діапазонах індексів нестабільності. У третьому і четвертому стовпчику зазначається частка прибутку й показник інтенсивності конкуренції для кожної СЗГ. У п'ятому стовпчику отримуємо добуток даних двох попередніх стовпчиків. Розрахунки середньозваженого значення індексу нестабільності проводиться за відомою формулою

 

                                                                                             (9.1)

 

де i – поточний номер СЗГ;n – загальне число  СЗГ;i – вага i СЗГ;Ii – показники нестабільності в i СЗГ.

Середньозважений індекс нестабільності визначає й кращу структуру управління (див. табл. 9.3).

 

Таблиця 9.3 – Залежність між середньозваженим індексом нестабільності та організаційною структурою управління

 

Висновки

 Управління підприємством – це цілеспрямована діяльність, яка являється собою сукупність методів, засобів і форм ефективної координації роботи людей (трудових колективів) для досягнення поставлених завдань або визначеної мети (підвищення результативності виробництва, зростання прибутку, тощо). Планування є першою важливою функцією менеджменту, сутність якої полягає у визначенні перспективи і майбутнього стану організації, шляхів і способів його досягнення. Розрізняють стратегічне, оперативне, тактичне та бізнес-планування. Другою і не менш важливою функцією менеджменту є організація – вид управлінської діяльності, який відображає процес формування структури управління організацією. Контроль – це одна з найважливіших функцій менеджменту, необхідна для забезпечення стабільності, передбаченого рівня розвитку економічного суб'єкта, уникнення криз. Для кожного підприємства важливим є прийняття рішення про організаційну структуру управління. Основними є лінійна; функціональна; лінійно-функціональна; дивізіональна; матрична. Оцінка ефективності системи управлінських рішень передбачає аналіз і розрахунки її внутрішньої й зовнішньої ефективності. Показники внутрішньої ефективності дозволяють оцінити системи управлінських рішень як інструмент управління, системи діяльності персоналу управління. Показники зовнішньої ефективності системи управлінських рішень відбивають її вплив на організацію кінцевого результату, мету управління. Оцінку ефективності організаційної структури підприємства можна здійснити за допомогою таких показників: середня авто­номність од­ного структур­ного підрозді­лу організа­ційної струк­тури, коефіцієнт контролю, показник ква­ліфікації управлінця, гнучкість організаційної структури, рівень фондо­озброєності управлінсько­го персоналу, коефіцієнт децентраліза­ції структури, коефіцієнт еластичності структури, коефіцієнт раціональнос­ті структури.