2. Передумови становлення корпоративної культури на підприємстві.

 Індивідуальність підприємства, його відмінність від інших підприємств визна­чаються корпоративною культурою. У словосполученні «корпоративна культура» первинним є слово «культура». В її основі лежить філософія підприємства, яка обирається ним самостійно при його створенні. Вона визначає ідеї, погляди, осно­вні цінності, які мають підтримуватися його співробітниками. Цінності можуть бути абсолютно різними залежно від того, що лежить в основі діяльності підприємс­тва: його власні інтереси чи інтереси його окремих працівників. Корпоративна куль­тура формує внутрішню політику підприємства, яка є основою зовнішньої прозоро­сті бізнесу. Розвиток корпоративної культури необхідний для позиціонування під­приємства на ринку і для розвитку його бренду.

У ринкових умовах господарювання корпоративна культура наявна як при­родний, непомітний і всеосяжний фактор. Невиразність культури не означає її не­значності. Основна функція корпоративної культури в такому розумінні полягає в регулюванні відносин між людьми за допомогою принципів поведінки, правил і норм. Культура дає підприємству відчуття стабільності, а його співробітникам відчуття емоційного залучення до діяльності підприємства. Вона також сприяє ре­алізації основної потреби людини - потреби в самоповазі, яка мотивує позитивну оцінку будь-якого працівника. Якщо у співробітників конкретного підприємства ви­никає питання щодо їх відмітних особливостей від працівників інших підприємств, предметом гордості може бути успішність функціонування підприємства на ринку, прогресивне керівництво, нові бізнес-технології, престижність обійнятої посади тощо. Якщо підприємство не має зазначених характеристик, то предметом гордості можуть стати сприятливий мікроклімат у трудовому колективі, доброзичливі відно­сини з колегами. Для рядового співробітника ці характеристики можуть бути не менш значущими: працівник може погодитися на невисоку заробітну плату, відсут­ність перспектив тощо заради збереження цих відносин (хоча у сьогоднішніх умо­вах господарювання вітчизняних підприємств це майже нереальна ситуація).

Значущість корпоративної культури зростає в умовах жорсткої конкуренції, легкої і швидкої ротації товарів, сильної ринкової позиції постачальників і клієнтів. У таких умовах збут продукції стає більш проблематичним, ніж її виробництво. Ос­новними причинами, що змушують сучасні підприємства змінювати корпоративну культуру, є зростання конкуренції на товарних ринках та розширення (розгалужен­ня) діяльності підприємств (поява нових підрозділів, філій, представництв тощо).

Отже, корпоративна культура посідає далеко не останнє місце в управлінні підприємством. Головним завданням її формування стає підтримка змін, що відбу­ваються у межах підприємства.