3. Аналіз факторів впливу на формування корпоративної культури

Для успішного формування корпора­тивної культури на підприємстві важливо враховувати наведені нижче поради. Питання щодо формування корпо­ративної культури ініціює вище керівницт­во підприємства, а її реальними провідни­ками стають менеджери верхньої і серед­ньої ланок управління.

Служба управління персоналом (кадрова служба) чи будь-який інший функціо­нальний підрозділ, який адмініструє процес впровадження корпоративної культури у виробничо-господарську діяльність підприємства, має використовувати ефектив­ні технології. Але разом із формуванням нової корпоративної культури менедже­рам підприємства необхідно усвідомити той факт, що змінюватися доведеться на­самперед їм самим. Керівництво має здійснити оцінку готовності до змін. Якщо підприємство готове адаптуватися до змін, то ідеї корпоративної культури можна упроваджувати на основі щоденних прикладів, здійснюваної роботи, внутрішньої політики - лише тоді вони принесуть користь у вигляді економічного ефекту.

Перед упровадженням будь-яких змін у господарську діяльність підприємст­ва, а тим більше перед формуванням нової корпоративної культури, важливо під­готувати чи запросити висококваліфікованих фахівців, здатних займатися цим пи­танням.

До процесу упровадження нової корпоративної культури важливо надати співробітникам потрібну інформацію, сформулювати проблеми, твердо визначити напрямки небажаного розвитку підприємства. Зміни в культурі необхідно впроваджу­вати, дотримуючись загальноприйнятої послідовності: спочатку зважуючи пробле­ми, що загрожують ефективному функціонуванню підприємства, потім - упровад­жуючи в життя бажані принципи поведінки. Після цього шляхом переконання, пря­мого тиску, інших методів слід реалізовувати на практиці опрацьований майбутній спосіб господарювання. На кожному етапі таких змін обов'язково слід здійснювати контроль і коригування. Фактори, що сприяють і гальмують зміни в корпоративній культурі підприємст­ва, докладно проаналізовані в табл. 10.1.

 

Таблиця 10.1 – Перелік факторів, що сприяють та гальмують розвиток ефективної корпоративної культури на підприємстві

 

Аналіз свідчить про те, що більшість гальмуючих факторів характерні для орієнтованого на виробництво, стабільно функціонуючого, замкнутого підприємст­ва. Серед сприятливих факторів - елементи ринкових вимог, еластичних, відкри­тих до змін, діючих в умовах підвищеної ризикованості функціонування підприємс­тва. Таким чином, основні проблеми, що змушують сучасні підприємства форму­вати корпоративну культуру, зводяться до посилення конкуренції, урізноманітнен­ня операцій, розширення діяльності підприємства, впровадження нових технологій.