Список літератури

 

Аналіз економіки. Країна, ринок, фірма: підручник /за ред. проф. В.Е. Рибалкіна. – М.: Міжнар. відносини, 1999. – 304 с.

Бень Т.Г., Довбня С.Б. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2002. - № 6. – С. 5-60.

Бізнес-адміністрування: магістерський курс : підручник / за ред. Л.Г. Мельника, С.М. Ілляшенка, І.М. Сотник. – Суми : «Університетська книга», 2008. – 896 с.

Гавва В.Н., Божко Е.А. Потенціал підприємства: формування та оцінка. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.  - 221 с.

Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 307 с.

Голов С. Принципи і проблеми обліку ділової репутації фірми (гудвіл) // Бухгалтерський облік і аудит // 1995. – № 3.– С.14-16.

Грачев А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия. От бухгалтерского учета к экономическому: учеб.-практ. пособие. – М.: Финпресс, 2002. – 208 с.

Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 440 с.

Должанський І.З., Загорна Т.О., Удалих О.О. Управління потенціалом підприємства. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.  -362 с.

Економіка підприємства: навч.-метод. посібник для сам. вивч. дисц. / Г.О. Швиданенко,  С.Ф.Покропивний,  С.М.Клименко  та. ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 248 с.

Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 648 с.

Економіка підприємства: підручник /за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000.-528с.

Економічна діагностика: практикум/ Т.Д, Костенко, А.А. Герасимов, В.С. Рижиков та ін. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 186 с.

Євдокимова Н.М., Кірієнко А.В. Економічна діагностика: навч.-метод. посібник для сам. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 110 с.

Загорна Т.О. Економічна діагностика: навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2007. - 400 с.

Ильяшенко С.Н. Метод экспертных оценок при выборе партнеров для делового сотрудничества // Экономика Украины. - 1996. - №7. - С.83-85.

Ильяшенко С.Н., Мельник Л.Г. Методические подходы к выбору вариантов развития рыночных возможностей предприятий // Маркетинг: теорія і практика: Зб. наук. праць СНУ. – 2000. - №5. – С. 67-75.

Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент (електронний ресурс+Доступ з локальної мережі СумДУ) : підручник. - К. : Каравела, 2008. - 480 с.

Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту: Навч. посібник. – Львів: Кінапрі ЛТД, 2000. – С. 133.

Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент : Навчальний посібник. - К. : Знання, 2006. - 366 с.

Ковтун  О.І. Стратегія підприємства (електронний ресурс +Доступ з локальної мережі СумДУ) : навч. пос. - 3-ге вид., оновл. і доп. - Львів : Новий Світ-2000, 2007. - 324 с. - ( Гриф МОН). - Вища освіта в Україні. Опис документа ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/477.pdf

Колпаков В. М.. Теория и практика принятия управленческих решений. – К.: МАУП, 2004. – 504с.

Корецький М.Х., Дєгтяр А.О., Дацій О.І. Стратегічне управління (електронний ресурс+Доступ з локальної мережі СумДУ) : навч. посіб. - К. : ЦУЛ, 2007. - 240 с. - ( Гриф МОН).Опис документа ftp://lib.localnet/ebooks/Knigi_CYL/Strategichne_upravlinna-Koreckiy.pdf

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посібник. – К.: Знання, КОО, 2000. – 378 с.

Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства. – навч. посібник. видання 2-ге перероблене та доповнене.– К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 400 с.

Косянчук Т.Ф., Лук’янова В.В., Майорова Н.І., Швид В.В. Економічна діагностика: навчальний посібник  / за заг. ред. Т.Ф. Косянчук. – Львів: Новий світ 2000, 2007. – 452 с.

Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка. - К.:ЦНЛ, 2005. – 315с.

Круш П.В., Поліщук С.В. Оцінка бізнесу. –К.: Центр навчальної літератури, 2004.  -264 с.

Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия: монография. – Сумы: ИТД "Университетская книга", 2002. – 310с.

Магістерські програми. Економіка підприємства: Програма "Ме­недж­мент підприємницької діяльності". 2000/2001 навч. рік. Ч. ІІ / Кол. авт. під. кер. Г.О.Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2000. – 284 с.

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Інвестування» / укладачі С.В. Шевцова, О.В. Клименко– Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 37 с.

Онищенко В.Я. Определение экологического риска хозяйственной деятельности // Машиностроитель. – 1996. – № 11. – С. 65-67. Опис документа ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/Ignateva.pdf

Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность) / Под ред. Е.А.Олейникова. – М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997. – 288 с.

Риски в современном бизнесе. П.Г. Грабовый, С.Н. Петрова, С.И. Полтавцев и др. - М.: Изд-во "Аланс", 1994. - 200 с.

Савицкая Г.В Анализ хозяйственной деятельности пред­приятия. - Минск: ИП «Экоперспектива», 1998. – 326 с.

Савчук В.П. Диагностика предприятия: поддержка управленческих решений. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 175 с.

Саєнко М.Г. Стратегія підприємства (Електронний ресурс + Доступ з локальної мережі СумДУ) : Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Тернопіль : Економічна думка, 2006. - 390 с. Опис документа ftp://lib.localnet/ebooks/Books/saenko_strateg_pidpr.pdf

Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль, повышение ; перевод с англ. - М.: Прогресс, 1989.-528 с.

Скотт М. Факторы стоимости: Руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания стоимости / перевод с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. – 432 с.

Томпсон А.А., Стрикланд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искус­ство разработки и реализации стратегии: учебник для вузов: пер. с англ. /под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 576 с.

Фасхиев  Х. Маркетинг в автомобилестроении. – М.: Центр маркетинговых исследований и менеджмента, 2001. – 128 с.

Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого решения. – М, 1997. – 208с.

Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка – К.: КНЕУ, 2004. – 315с.

Финансовое положение предприятия (оценка, анализ, планирование): научно-методическое издание / под ред. А.В.Чуписа. – Сумы: "Университетская книга", 1999. – 332 с.

Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство / пер. с англ. / под ред. В.А. Спивака. – СПб.: Питер, 2002. – 336 с.

Экспертные системы и логическое программирование / А.А. Бака­ев, В.И. Гриценко, Д.Н. Козлов - К.: Наукова думка, 1992. - 220 с.

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

 

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни «Економічна діагностика»

 

 

для студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства»

денної та заочної форм навчання

 

 

 

 

Відповідальний за випуск Л. Г. Мельник

Редактор Н. З. Клочко

Комп’ютерне верстання І. Б. Дегтярьової

 

 

 

 

Підписано до друку  1.03.2012

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 6,51. Обл.-вид. арк. 5,33.Тираж 150 пр. Зам. №.

Собівартість видання     грн     к.

 

 

 

 

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007,

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №3062 від 17.12.2007.