3. Діагностика макросередовища функціонування підприємства

На роботу підприємства постійно впливає зовнішнє середовище його функціонування, яке можна поділити на макро- і мікросередовище.

Макросередовище складається з його правової, економічної, політичної, екологічної, демографічної, соціальної та інших складових.  Елементи макросередовища здійснюють вплив на підприємство переважно непрямим шляхом.

Існують різні підходи щодо діагностики макросередовища функціонування підприємства. Аналіз основних факторів макросередовища - це PEST-аналіз (від абревіатури назв основних елементів цього середовища: P - political and legal environment (політико-правове середовище); Е -economie environment (економічне середовище); S -sociocultural environment (соціокультурне середовище); T -technological environment (технологічне середовище) (Токарев, 2001). Сутність ПЕСТ-аналізу полягає в необхідності мати чітке уявлення про всі складові макросередовища діяльності підприємства. Приклад форми проведення ПЕСТ-аналізу поданий на рис. 1.1.

 

Рисунок 1.1 – ПЕСТ-аналіз

 

Проведення ПЕСТ-аналізу дає можливість обрати такі методи та форми роботи, які сприятимуть отриманню перемоги у конкурентній боротьбі, визначення обмежень законодавчого та правового характеру тощо. Підприємство повинно мати у своєму розпорядженні адекватні відповіді на зміну будь-якого компонента чинників, що створюють зовнішнє оточення.