ТЕМА 2. ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ ПІДПРИЄМСТВ-КОНКУРЕНТІВ

 

1. Застосування SWОТ-аналізу в діагностиці про­тистояння підприємств-конкурентів на досліджу­ваному ринку.

2. Особливості РІМS-аналізу для визначення конкурентної стратегії підприємства на ринку.

 

Ключові терміни: ситуаційний (SWOT) аналіз, сильні сторони, слабкі сторони, загрози, можливості,  PIMS-аналіз.