РЕФЕРАТ

 

 

            Звіт про НДР: 87 стор., 6 рис., 12 табл., 37 джерел.

            Об’єкт дослідження: територіальна соціально-економічна система.

Мета роботи – розвиток науково-методичних основ формування екологічно-збалансованих територіальних соціально-економічних систем .

Предмет дослідження – соціально-економічні відносини, які виникають між органами державної влади, органами місцевого  самоврядування, суб’єктами господарської діяльності та населенням у процесі забезпечення екологічно-збалансованого розвитку території.

Методи дослідження: загальнотеоретичні методи наукового пізнання, фундаментальні положення загальної економічної теорії, основні положення теорії економічної оцінки ресурсів, економічної теорії сталого розвитку, загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, дедуктивний, індуктивний, системний, факторний, порівняльного аналізу, економіко-статистичні та економіко-математичні методи.

територіальна СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА, еколого-економічна збалансованість, сталий розвиток території, ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ,  ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ.