2.2 Властивості економічної інформації

Економічній інформації притаманні деякі особливості, що ви­пливають із її сутності. Найважливішими з них є:

залежність від об'єкта управління;

переважання алфавітно-цифрових знаків як форми подання даних із зображенням числових величин у дис­кретному вигляді;

провідна значущість операцій автоматизованої обробки даних (арифметичних і логічних) при забезпеченні висо­кої точності результатів обчислень;

необхідність оформлення та­ких результатів у формі, зручній для сприйняття людиною;

знач­не поширення документів як носіїв вхідних даних та результатів обробки даних;

значні обсяги перероблюваної інформації в разі використання у процесах обробки поряд зі змінними і сталих (постійних) даних;

необхідність одержання значної кількості під­сумків у результаті обробки одних і тих самих даних за різними критеріями;

основна частина економічної інформації підлягає періодичному, регулярному обробленню;

необхідність стиснення розмірів при передаванні з нижчої ланки управління до вищої;

здобута похідна інформація часто використовується як вхідна для наступних розрахунків;

необхідність нагромадження й тривалого зберігання тощо.