2.5 Фіксування економічної інформації

 

Економічна інформація має бути зафіксованою певним чином, аби можна було оперувати нею у процесах управління. Це називається поданням (зображенням) інформації. Під фор­мою подання розуміють спосіб фіксування інформації. Вибір форми подання залежить від властивостей інформації, її цільового призна­чення, методології, техніки обробки та інших факторів. Насамперед розрізняють форми подання усної та письмової інформації.

Для фіксування усної інформації призначені відповідні форми подання, які називаються сигналізаторами. Для письмового фік­сування інформації використовуються реєстратори, індикатори, графопобудовники. Реєстратори забезпечують запис точних зна­чень інформації у вигляді неперервних величин, при цьому фіксу­вання їх переважно лінійне; графопобудовники зображують інфор­мацію умовно у вигляді геометричних фігур і відношень між ними. Письмове фіксування інформації потребує наявності матеріаль­ного середовища, в якому, власне, і подається інформація. Роль та­кого середовища відіграють носії (засоби) відображення інформації.

Економічну інформацію подають по-різному, залежно від ба­гатьох факторів, серед яких неабияке значення мають види інфор­мації. Подання виконується під час збирання первинної інформа­ції (результатів розв'язування задач та інших даних) та в процесі її обробки. Якщо для фіксування первинної інформації викорис­товуються переважно паперові документи, то перероблена (вто­ринна) інформація фіксується машинним шляхом на різних носі­ях і засобах відображення.