Зміст

Тема 1 Загальні положення інформаційних систем…………5

Поняття інформації, інформаційної системи (ІС) та інформаційної технології (ІТ)…………………..…………….5

Класифікація інформаційних систем     …………….………. 7

Структура інформаційних систем     ………………...……….8

Забезпечення інформаційних систем……………......……….9

Особливості інформаційних систем…………………………11

Основні підходи при створенні інформаційних систем..…..12

Принципи проектування інформаційних систем…….……..13

Етапи проектування інформаційних систем………………. 14  

Тема 2 Економічна інформація…………………..……………15

2.1 Поняття економічної інформації..…………………………...15

2.2 Властивості економічної інформації………………………...16

2.3 Основні вимоги до економічної інформації…….…………..17

2.4 Види економічної інформації…………………………..…….18

2.5 Фіксування економічної інформації………………….….…..19

2.6 Структуризація економічної інформації ..……………….….20

2.7 Оцінювання економічної інформації……………………..….29

2.8 Кодування економічної інформації…………………….……41

2.9 Категорії класифікаторів, порядок їх розроблення, упровадження та ведення …………………………………….….53

2.10 Штрихове кодування інформації…………………………...64

2.11 Графічне кодування інформації………………………….…69

2.12 Економічна ефективність автоматизованої інформаційної системи (АІС)  ……………………………………………………70

Тема 3 Створення та склад автоматизованого банку даних (АБД)………………………………………………………………74

3.1 Передумови створення та основні переваги баз даних (БД).74

3.2 Поняття і класифікація автоматизованого банку

даних (АБД)……………………………………………………….75

3.3 Склад автоматизованого банку даних……………………….76

3.4 Типи моделей даних…………………………………… …….81

3.5 Характеристика рівнів моделей баз даних…………… …….82

3.6 Створення оптимальної моделі баз даних…………………..84

3.7 Поняття сховища даних та основи його створення……...…85

3.8 Використання баз даних у мережах………………………….89

Тема 4 Інформаційні системи і технології у банківській справі ………………..……………………………………..……..97

4.1 Схеми побудови автоматизованих банківських систем (АБС)……........................................................................................97

4.2 Структура та характеристика складових частин автоматизованої банківської системи……………….……….….99

4.3 Види організації систем міжбанківських розрахунків .…..107

4.4 Завдання, функції, структура та архітектура системи електронних платежів (СЕП)……………………………….…..109

4.5 Принципи функціонування, типи файлів обміну та маршрутизація платежів у системі електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ)   ……..…………....113

4.6 Архітектура системи електронних міжбанківських

переказів (СЕМП) НБУ                   ………………………….…115

4.7 Моделі управління кореспондентськими рахунками комерційних банків у системі електронних платежів………...116

4.8 Електронна пошта Національного банку України як засіб електронного обміну в банківській системі України…………122

4.9 Системи обміну фінансовими документами між клієнтом

 та банком………………………………………………………...126

4.10 Міжнародна міжбанківська телекомунікаційна мережа SWIFT……………………………………………………………130

Тема 5 Інформаційні системи  в інших фінансових установах……………………………………….……………….133

5.1 Автоматизована система фінансових розрахунків………..133

5.2 Автоматизація обробки інформації у податковій системі .139

5.3 Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні ..…..147

5.4 Інформаційні системи у статистиці ………………………..151

5.5 Системи підтримки прийняття рішень………..……………153

5.6 Виконавчі інформаційні системи (ВІС) ……..………...…..156

5.7 Корпоративні інформаційні системи (КІС)…….………….158

5.8 Автоматизація діяльності на фондовому ринку………   …160

5.9 Розвиток інформаційних систем і технологій у

діяльності кредитних спілок……………………………………162

Список рекомендованої літератури …………………………170