Список рекомендованої літератури

 

Автоматизированные информационные технологии в экономике: учебник / под общ. ред. И.Т.Тибулина. -М.: Финансы и статистика ,2000.- 416с.

Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: навч. посібник / А.М.Береза.- К.:КНЕУ,1998.-140с.

Закон України «Про Національну програму інформатизації»(74/98-ВР від 04.02.98)

Закон України «Про інформацію» №2567 від 02.10.92 Відомості Верховної Ради України.-1992.- №48.

Закон України «Про концепцію Національної програми автоматизації» (75/98-ВР від  04.02.98).

Информационные системы в экономике / под.ред. В.В.Дика.-М.:Финансы и статистика,1996.- 272с.

Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: навч.посібник / С.В.Івахненков. -К.: Знання,2006.- 350с.

Інформаційні системи і технології в економіці: посібник / за редакцією В.С.Пономаренка. -К.: Видавничий центр «Академія», 2002.-544с.

Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах / Рогач І.Ф. та ін.- К.: КНЕУ,2001.- 324с.

Мельник Л.Г. Экономика информации и информационные системы предприятия: учебн.пособие / Л.Г.Мельник, С.Н.Ильяшенко, В.А.Касьяненко.- Сумы: ИТД Университетская книга, 2004.-400с. 

Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем: М.: Финансы и статистика, 2000.- 240с.

Олійник А.В Інформаційні системи і технології у фінансових установах: навч.посібник /А.В.Олійник,В.М.Шацька.-Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 436с.

Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: навч.посібник.-К.:КНЕУ, 2001.-420с.

Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: практикум /В.Д.Шквір, Н.Г.Завгородній, О.С.Височан.- К.: Знання, 2006.- 429с.

Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: навч.посбник / В.Д.Шквір,Н.Г.Завгородній,О.С.Височан-Львів: Львівська політехніка, 2005.- 376с.

Навчальне видання

 

 

 

Інформаційні системи і технології у фінансах

 

 

Конспект лекцій

 

 

для студентів спеціальності

6.050104 "Фінанси"

денної форми навчання

 

 

 

 

Відповідальний за випуск В.М. Боронос

 

Редактор М.Я.Сагун

 

Комп'ютерне верстання В.М.Олійника

 

 

 

Підп. до друку  16.02.2010 , поз.         

Формат 60х84/16.  Ум.друк.арк. 10,23.  Обл.-вид.арк. 9,38.        . 

Тираж  80 пр. Собівартість вид.         грн.      к.

Зам. №                    

 

 

 

 

 

 

 

Видавець  і виготовлювач  Сумський державний університет

вул. Р.-Корсакова, 2, м.Суми, 40007

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи  ДК №3062 від 17.12.2007.

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет

 

До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п. 2.6.14

Заступник першого проректора -

начальник організаційно-методичного

управління                                                                                                В.Б. Юскаєв

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з  дисципліни

"Інформаційні системи і технології у фінансах"

для студентів спеціальності

6.050104 "Фінанси",

денної форми навчання

 

 

Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам

 

 

Укладач                                                                                            В.М. Олійник

 

 

Відповідальний за випуск                                                   В.М. Боронос

 

Декан ФЕМ                                                                                         О.А. Лук’яніхіна

 

Суми

Вид-во СумДУ

2009