Держава і право Стародавніх Афін

 

1. З наведених тверджень виберіть те, що не відповідає процесам державотворення держав періоду Античності:

а) виникнення полісу відбувалося шляхом синойкізму;

б) вони не зазнали впливу найдавніших цивілізацій;

в) різноманітність форм держави і їх трансформація;

г) економічну основу складав рабовласницький спосіб виробництва.

 

2. Який з наведених факторів не був визначальним для зміни форм державного управління держав Античності:

а) ранній розвиток мореплавства і торгівлі;

б) боротьба вільного населення проти знаті;

в) вплив найдавніших цивілізацій Сходу;

г) поглиблення майнового розшарування і виділення знаті.

 

3. Рабство в період Античності набуло форми:

а) патріархального;

б) класичного.

 

4. Якої з названих форм держави не було в Античному світі:

а) поліс;                                                  в) імперія;

б) республіка;                                                         г) східна деспотія.

 

5. Суть античної форми власності на землю полягала в тому, що її власником міг бути:

а) вільновідпущений раб;                     

б) повноправний вільний громадянин;

в) неповноправний громадянин;

г) іноземець.

 

6. Процес об’єднання кількох общин з подальшим утворенням полісу називався:

а) республіка;                                                         в) семантика;

б) синтез;                                                                г) синойкізм.

 

7. Яка з наведених рис не є притаманною суспільствам античного світу:

а) відносно швидкий розпад первіснообщинного ладу;

б) швидкий розвиток приватної власності на землю;

в) наявність замкнених верств суспільства;

г) поділ населення на дві основні категорії – вільних і рабів.

 

8. Яка з наведених рис не є притаманною праву античного світу:

а) домінування звичаєвого права на початковому етапі розвитку;

б) поєднання релігійних, морально-етичних і правових норм;

в) відносно раннє формування писаного права (законів).

 

9. Який з названих періодів відсутній в періодизації історії Стародавньої Греції:

а) Царський;                                                           в) Гомерівський;

б) Крито-Мікенський;                                           г) Класичний.

 

10. Яка з наведених умов сприяла виникненню в грецьких полісах демократичної форми правління:

а) влада опинялася в руках заможного торгового і ремісничого населення;

б) владу захоплювала родова аристократія;

в) боротьба демосу проти родової аристократії.

 

11. Яка з наведених умов сприяла виникненню в грецьких полісах аристократичних республік та олігархії:

а) влада опинялася в руках заможного торгового і ремісничого населення;

б) владу захоплювала родова аристократія;

в) боротьба демосу проти родової аристократії.

 

12. Яка з наведених умов сприяла виникненню в грецьких полісах одноосібного правління у формі тиранії:

а) влада опинялася в руках заможного торгового і ремісничого населення;

б) владу захоплювала родова аристократія;

в) боротьба демосу проти родової аристократії.

 

13. Знайдіть відповідні назви органів управління в Греції гомерівського періоду (поєднайте їх стрілочками):

а) народні збори;                                    а) буллє;

б) рада старійшин;                                 б) агора;

в) царі;                                                                    в) базилевси.

 

14. Серед названих категорій населення гомерівської Греції виділіть ремісників:

а) деміурги;                                                            в) фети;

б) аристократія;                                     г) клієнти.

 

15. Серед названих категорій населення гомерівської Греції виділіть родову знать:

а) деміурги;                                                            в) фети;

б) аристократія;                                     г) клієнти.

 

16. Серед названих категорій населення гомерівської Греції виділіть общинників, які втратила власну землю і наймалися на роботу:

а) деміурги;                                                            в) фети;

б) аристократія;                                     г) клієнти.

 

17. Серед названих категорій населення гомерівської Греції виділіть економічно залежних від родової знаті общинників:

а) деміурги;                                                            в) фети;

б) аристократія;                                     г) клієнти.

 

18. Доберіть поняття, яке відповідає визначенню: «зібрання повноправних чоловіків-воїнів в період гомерівської Греції, що скликалися для вирішення найбільш важливих питань життя племені»:

а) агора;                                                  в) базилевс;

б) буллє;                                                 г) сенат.

 

19. Доберіть поняття, яке відповідає визначенню: «постійно діючий орган родової знаті в період гомерівської Греції, який вирішував усі найважливіші питання життя племені, разом з царем виконував судові функції»:

а) агора;                                                  в) базилевс;

б) буллє;                                                 г) сенат.

 

20. Доберіть поняття, яке відповідає визначенню: «військовий вождь, верховний суддя і жрець в період гомерівської Греції, влада якого перетворюється з виборної на спадкову»:

а) агора;                                                  в) базилевс;

б) буллє;                                                 г) принципс.

 

21. Афіни були розташовані в області:

а) Лаконіка;                                                            в) Арголіда;

б) Аттика;                                                               г) Іонія.

 

22. Афінський поліс утворився шляхом синойкізму племен:

а) ахейців і дорійців;                                              в) іонійців;

б) латинян, сабінян, етрусків;                               г) дорійців.

 

23. Утворення єдиної Афінської держави міфи пов’язують з ім’ям

а) Енея;                                                   в) Гомера;

б) Солона;                                                              г) Тезея.

 

24. Яка з названих реформ в Афінах не належить Тезею:

а) замість племінних органів влади були створені єдині – державні (народні збори, рада старійшин, колегія архонтів);

б) увів поділ вільних громадян на три розряди за майновою ознакою;

в) територію поділив на 48 територіальних округів;

г) ліквідував боргове рабство, а боржників викуплено за державний рахунок.

 

25. Який з названих органів влади Афін був ліквідований згідно реформ Тезея:

а) агора;                                                  в) колегія архонтів;

б) базилевс;                                                            г) ареопаг.

 

26. Якого розряду не було у Стародавніх Афінах відповідно реформ Тезея:

а) евпатриди;                                                          в) фети;

б) геомори;                                                             г) деміурги.

 

27. Який зі створених в Афінах Тезеєм розрядів вільних громадян мав виключне право займати державні посади:

а) евпатриди;                                                          в) фети;

б) геомори;                                                             г) деміурги.

 

28. Відповідно реформ Тезея в Афінах була створена рада старійшин, яка називалася:

а) агора;                                                  в) колегія архонтів;

б) герусія;                                                               г) ареопаг.

 

29. Відповідно реформ Тезея в Афінах був створений орган, який складався з 9 чоловік і замінив собою базилевса:

а) агора;                                                  в) колегія архонтів;

б) герусія;                                                               г) ареопаг.

 

30. Визначте головну причину проведення реформ Солона:

а) бажання захистити незаможних громадян;

б) прагнення ліквідувати боргове рабство;

в) усунення протиріч в суспільстві;

г) зміцнення обороноздатності держави.

 

31. Яка з названих реформ в Афінах не належала Солону:

а) територію Аттики поділено на 48 навкратій;

б) проведено сисахфію;

в) громадян поділено на чотири розряди за майновим становищем;

г) створено Раду чотирьохсот.

 

32. Представники якого зі створених Солоном в Афінах розрядів громадян мали виключне право обиратися на посади архонтів:

а) п’ятисотмедимники;                          в) зевгіти;

б) вершники;                                                          г) фети.

 

33. Представники якого зі створених Солоном в Афінах розрядів громадян були обмежені у політичних правах і мали можливість лише брати участь у народних зборах:

а) п’ятисотмедимники;                          в) зевгіти;

б) вершники;                                                          г) фети.

 

34. Представники якого зі створених Солоном в Афінах розрядів громадян були зобов’язані за власний рахунок будувати державі флот і влаштовувати літургії:

а) п’ятисотмедимники;                          в) зевгіти;

б) вершники;                                                          г) фети.

 

35. Який зі створених Солоном в Афінах розрядів громадян відповідав таким ознакам: майно понад 300 медимнів, служили у кавалерії:

а) п’ятисотмедимники;                          в) зевгіти;

б) вершники;                                                          г) фети.

 

36. Який зі створених Солоном в Афінах розрядів громадян відповідав таким ознакам: майно понад 200 медимнів, служили у важко озброєній піхоті:

а) п’ятисотмедимники;                          в) зевгіти;

б) вершники;                                                          г) фети.

 

37. Який зі створених Солоном в Афінах розрядів громадян відповідав таким ознакам: майно менше 200 медимнів, служили у легкоозброєній піхоті і на флоті:

а) п’ятисотмедимники;                          в) зевгіти;

б) вершники;                                                          г) фети.

 

38. Який з названих органів державної влади в Афінах не діяв в епоху Солона:

а) агора;                                                  г) колегія стратегів;

б) рада чотирьохсот;                                             д) колегія архонтів.

в) ареопаг;

 

39. Визначте за повноваженнями орган влади, який в Афінах за часів Солона: «вищий орган влади, в роботі якого брали участь всі громадяни (чоловіки) з 20-річного віку, обирав посадовців»:

а) агора;                                                  г) колегія архонтів;

б) рада чотирьохсот;                                             д) геліея.

в) ареопаг;

 

40. Визначте за повноваженнями орган влади, який в Афінах за часів Солона: «щорічно обирався з числа громадян перших трьох розрядів по 100 чоловік від кожної філи, які досягли 30-річного віку, готував справи до обговорення на народних зборах»:

а) агора;                                                  г) колегія архонтів;

б) рада чотирьохсот;                                             д) геліея.

в) ареопаг;

 

41. Визначте за повноваженнями орган влади, який в Афінах за часів Солона: «здійснював контроль за діяльністю інших органів влади, мав право «veto» на рішення народних зборів, був вищою судовою інстанцією»:

а) агора;                                                  г) колегія архонтів;

б) рада чотирьохсот;                                             д) геліея.

в) ареопаг;

 

42. Визначте за повноваженнями орган влади, який в Афінах за часів Солона: «в його роботі могли брати участь громадяни всіх чотирьох розрядів, суд присяжних, мав право затверджувати або скасовувати закони прийняті народними зборами»:

а) агора;                                                  г) колегія архонтів;

б) рада чотирьохсот;                                             д) геліея.

в) ареопаг;

 

43. Яка з названих реформ в Афінах не була проведена Клісфеном:

а) створено гелією;

б) введено новий адміністративно-територіальний поділ на 10 філ;

в) створено Раду п’ятисот;

г) створено Колегію стратегів.

 

44. Спеціальне голосування народних зборів в Афінах, запроваджене Клісфеном і спрямоване проти тиранії називалося:

а) тритія;                                                 в) остракізм;

б) олігархія;                                                           г) демократія.

 

45. Назва округів, з яких складалися територіальні філи, введені Клісфеном в Афінах. Були міські, приморські, землеробські:

а) деми;                                                   в) навкратії;

б) тритії;                                                 г) провінції.

 

46. Чим пояснюється реформування Клісфеном в Афінах Ради чотирьохсот у Раду п’ятисот:

а) складом Колегії стратегів;

б) складом гелії;

в) новим адміністративно-територіальним поділом на філи;

г) потребами обороноздатності країни.

 

47. Згідно закону Ефіальта в Афінах:

а) ліквідовано ареопаг;

б) ареопаг позбавлено право «veto» і передано його геліеї;

в) введено плату за займання державних посад;

г) запроваджено новий адміністративно-територіальний поділ на філи.

 

48. За часів Перікла в Афінах:

а) ліквідовано ареопаг;

б) ареопаг позбавлено право «veto» і передано його геліеї;

в) введено плату за займання державних посад;

г) запроваджено новий адміністративно-територіальний поділ на філи.

 

49. Іноземці в Афінах називалися:

а) метеки;                                                               в) деміурги;

б) періеки;                                                              г) евпатриди.

 

50. Головною причиною занепаду Афінської демократії наприкінці V ст. до н.е. стала:

а) напружена боротьба між аристократією і демосом;

б) глибока економічна криза;

в) поразка у Пелопоннеській війні зі Спартою;

г) смерть Перікла.

 

51. Найдавніший судовий орган Афін, який керувався в своїй діяльності звичаєвим правом:

а) геліея;                                                 в) колегія архонтів;

б) народні збори;                                   г) ареопаг.

 

52. Перші спроби кодифікації афінського права приписують:

а) Тезею;                                                 в) Лікургу;

б) Драконту;                                                           г) Солону.

 

53. Кому належить вислів: «Дрібні злочини заслуговують смертної кари, а за більш тяжкі я нічого більшого не знайшов»:

а) Тезею;                                                 в) Лікургу;

б) Драконту;                                                           г) Солону.

 

54. Яка з наведених рис не була притаманна праву власності Стародавніх Афін:

а) відсутність чіткого визначення «власності»;

б) майно поділялося на «видиме» і «невидиме»;

в) держава контролювала майно кожного громадянина;

г) відсутнє право власності на землю.

 

55. В якому випадку заможний громадянин Афін міг перекласти свій громадянський обов’язок на більш заможного, і навіть претендувати на його майно:

а) остракізм;                                                           в) проведення літургій;

б) відмова йти на війну;                        г) рішення колегії архонтів.

 

56. Як називався обов’язок заможних громадян Афін за власний рахунок проводити громадські жертвоприношення, свята:

а) остракізм;                                                           в) синойкізм;

б) літургії;                                                              г) Діонісії.

 

57. У праві власності Стародавніх Афін приватне майно поділялося на:

а) рухоме і нерухоме;                                            в) коштовне і не коштовне;

б) видиме і невидиме;                                           г) живе і неживе.

 

58. Яка з названих рис не була притаманна зобов’язальному праву Стародавніх Афін:

а) зобов’язання виникали внаслідок укладання договорів і деліктів;

б) закон не вимагав укладення договорів у письмовій формі, але це була поширена практика;

в) засобами забезпечення договорів виступали штрафи і поручительство третьої особи;

г) відсутність договорів іпотеки і товариства.

 

59. Суть договору іпотеки у Стародавніх Афінах полягала в:

а) заставі землі;                      в) закладенні рабів або худоби;

б) борговому рабстві;                           г) заставі будинку.

 

60. Суть договору іпотеки у Стародавніх Афінах полягала в:

а) заставі землі, яка переходила у розпорядження позичальника без права набуття власності;

б) застава землі, яка переходила у власність позичальника без права продажу;

в) застава землі, яка залишалася у власності боржника без права розпоряджатися нею;

г) застава будинку до сплати боргу.

 

61. Шлюб у Стародавніх Афінах укладався у формі:

а) договору купівлі-продажу між батьками наречених;

б) договору купівлі-продажу між батьком нареченої і нареченим;

в) договору дарування родиною нареченої родині нареченого;

г) договору обміну нареченої на частину майна нареченого.

 

62. Визначте статус заміжньої жінки у Стародавніх Афінах:

а) річ необхідна для господарства, старша служниця;

б) повноправна господарка будинку, але підкорялася чоловіку;

в) мала рівні права з чоловіком, за виключенням політичних;

г) рабиня, позбавлена будь-яких прав.

 

63. Яка з названих рис не була притаманною для сімейного життя у Стародавніх Афінах:

а) на ранніх етапах батько міг позбавити життя своїх дітей;

б) батько міг продати дитину у рабство;

в) батько міг відмовитися від дитини, яку вважав не своєю;

г) батько був зобов’язаний піклуватися про своїх дітей до їх повноліття.

 

64. Яка з названих рис не була притаманною для сімейного життя у Стародавніх Афінах:

а) за невірність чоловіка жінка могла його покинути і повернути до батьків;

б) батько міг видати доньку заміж за будь-якого чоловіка, навіть за заповітом;

в) за невірність жінку можна було вигнати, а придане присвоїти;

г) чоловік міг вільно користуватися послугами повій.

 

65. Спадкове право Стародавніх Афін не передбачало:

а) успадкування за заповітом при наявності синів;

б) рівний поділ майна між законними синами;

в) доньки отримували частину майна від братів на придане;

г) права заповіту не мали жінки і неповнолітні.

 

66. Згідно спадкового права Афін, у випадку відсутності у померлого синів, а була лише донька:

а) майно переходило державі;

б) майно успадковувала донька;

в) майно переходило нареченому, якого підшукував архонт;

г) майно успадковували бокові родичі померлого.

 

67. Яке з наведених положень не було притаманне карному праву Стародавніх Афін:

а) наявність кровної помсти;

б) нічного крадія можна було вбити на місці злочину;

в) родичі вбитого могли вимагати від народних зборів позбавлення вбивці громадянських прав;

г) чоловік від коханця міг отримати матеріальну компенсацію.

 

68. Якого з наведених способів покарання не було у праві Стародавніх Афін:

а) пожиттєве ув’язнення;                      в) вигнання;

б) смертна кара;                                     г) конфіскація майна.

 

69. Яка з наведених рис не була притаманна судовому процесу Стародавніх Афін:

а) досудове слідство проводили архонти або спеціальні комісії;

б) докази запечатували в спеціальну посудину і передавали суду;

в) обвинувачення і захист здійснювали спеціально найняті сторонами люди;

г) апеляційною інстанцією виступала геліея.

 

70. Яка з наведених рис не була притаманна судовому процесу Стародавніх Афін:

а) засідання проводилися в ночі;

б) обвинувач та обвинувачений особисто виголошували промови;

в) судді спочатку приймали рішення про вину, а вирок виносили через три дні;

г) обвинувачений міг оскаржити рішення суду в колегії архонтів.