Держава і право середньовічної Німеччини

 

1. У чому полягає особливість державного розвитку середньовічної Німеччини:

а) існувала як централізована імперія;

б) складалася з окремих князівств лише формально об’єднаних в одну імперію;

в) був відсутній період ленно-васальної монархії;

г) був відсутній період станово-представницької монархії.

 

2. Німеччина утворилася шляхом відокремлення від:

а) Римської імперії;                                               в) Франкської імперії;

б) Англії;                                                                г) Ватикану.

 

3. Особливість суспільного устрою ранньофеодальної Німеччини полягала:

а) існувало три стани: феодали, купецтво, селянство;

б) існувало два стани: купецтво та селянство;

в) існувало три стани: феодали, духовенство, селянство;

г) існувало два стани: військово-лицарський та селянство.

 

4. Представники родової аристократії ранньофеодальної Німеччини:

а) герцоги;                                                              в) фогти;

б) графи;                                                 г) «князі церкви».

 

5. Представники служилої аристократії ранньофеодальної Німеччини (два):

а) герцоги;                                                              в) фогти;

б) графи;                                                 г) «князі церкви».

 

6. Категорія вільних селян ранньофеодальної Німеччини, які за утримання панської землі сплачували гроші:

а) чиншовики;                                                        в) літи;

б) орендарі;                                                            г) серви.

 

7. Категорія вільних селян ранньофеодальної Німеччини, які отримували панську землю у тимчасовий обробіток:

а) чиншовики;                                                        в) літи;

б) орендарі;                                                            г) серви.

 

8. Категорія напіввільних селян ранньофеодальної Німеччини:

а) чиншовики;                                                        в) літи;

б) орендарі;                                                            г) серви.

 

9. Категорія особисто залежних селян ранньофеодальної Німеччини:

а) чиншовики;                                                        в) літи;

б) орендарі;                                                            г) серви.

 

10. Яка з названих причин не сприяла процесу тимчасового посилення королівської влади середньовічної НімеччиниІХ-Х ст.:

а) феодали потребували підтримки короля у захопленні общинних земель;

б) міщани потребували підтримки короля у боротьбі з феодалами;

в) підтримка короля з боку духовенства, яке було зацікавлене у зростанні церковного землеволодіння;

г) наявність зовнішньополітичної загрози з боку угорців.

 

11. У чому суть так званих «оттонівських привілеїв»:

а) територія Німеччини була поділена на церковні округи, в яких влада була передана церковному фогту;

б) територія Німеччини була поділена на графства, куди король призначав своїх чиновників – графів;

в) вздовж кордонів Німеччини для охорони створювалися герцогства з широкими імунітетними правами; 

г) феодали Німеччини наділялися широким імунітетом.

 

12. Коли утворилася «Священна Римська імперія німецької нації»:

а) 843 р.;                                                 в) 1186 р.;

б) 962 р.;                                                 г) 1356 р.

 

13. Рада знаті при імператорі ранньофеодальної Німеччини:

а) колегія курфюрстів;                                          в) гофтаг;

б) парламент;                                                         г) рейхстаг.

 

14. Який з наведених факторів не відноситься до причин розпаду середньовічної Німеччини:

а) виборність посади імператора;

б) сепаратизм феодалів;

в) слабкість економічних зв’язків у середині країни;

г) наявність зовнішньої загрози з боку угорців.

 

15. Особливістю суспільного устрою політично роздробленої Німеччини була наявність станів:

а) нових і старих;                   в) імперських і земських;

б) міських і сільських;                          г) феодальних і буржуазних.

 

16. Яка категорія міст була відсутня у середньовічній Німеччині:

а) імперські;                                                           в) князівські;

б) вільні;                                                 г) земські.

 

17. Коли німецький імператор Карл IV видав «Золоту буллу»:

а) 843 р.;                                                 в) 1186 р.;

б) 962 р.;                                                 г) 1356 р.

 

18. Якого положення не було в «Золотій буллі» німецького імператора Карла IV:

а) визнавалася самостійність курфюрстів, право вести між собою війни;

б) чітко визначено порядок обрання імператора колегією курфюрстів;

в) на містах створювалися ландаги;

г) курфюрстам надавалося право чеканити власну монету.

 

19. Яке з наведених положень щодо статусу імператора «Священної Римської імперії німецької нації» не відповідає дійсності:

а) його влада була спадковою;

б) мав виключне право на оголошення війни та підписання миру з іноземними державами;

в) обирався колегією курфюрстів;

г) формально був главою держави.

 

20. Який з названих органів влади «Священної Римської імперії німецької нації» не був загальноімперським:

а) колегія курфюрстів;                                          в) гофрат;

б) рейхстаг;                                                            г) ландаг.

 

21. Постійно діючий орган «Священної Римської імперії німецької нації» з правом усунення імператора і суду над ним:

а) колегія курфюрстів;                                          в) гофрат;

б) рейхстаг;                                                            г) ландаг.

 

22. Загальноімперський представницький орган «Священної Римської імперії німецької нації» з дорадчими функціями і правом законодавчої ініціативи, який складався з трьох колегій:

а) колегія курфюрстів;                                          в) гофрат;

б) рейхстаг;                                                            г) ландаг.

 

23. Дорадчий орган при імператорі «Священної Римської імперії німецької нації», який складався з вищих чиновників:

а) колегія курфюрстів;                                          в) гофрат;

б) рейхстаг;                                                            г) ландаг.

 

24. Коли в Німеччині утвердився абсолютизм:

а) ХІ ст.;                                                 в) XVII ст.;

б) XIV ст.;                                                              г) XVIII ст.

 

25. Визначте дві найвпливовіші абсолютистські держави Німеччини:

а) Австрія;                                                              в) Баварія;

б) Саксонія;                                                            г) Пруссія.

 

26. Вищий дорадчий орган Пруссії, який складався з департаментів іноземних справ, юстиції, внутрішніх справ:

а) рейхстаг;                                                             в) Таємна рада;

б) ландаг;                                                                г) Державна рада.

 

27. У чому полягала особливість чиновницького апарату Пруссії:

а) чиновники мали духовні звання;

б) чиновники носили військові звання;

в) чиновники походили виключно з дворянства;

г) чиновників призначав особисто король.

 

28. Державний орган Австрійської імперії, створений у 1760 р. для розгляду законопроектів і слідкування за виконанням законів:

а) рейхстаг;                                                             в) Таємна рада;

б) ландаг;                                                                г) Державна рада.

 

29. Яка з названих характеристик не відноситься до правової системи середньовічної Німеччини:

а) відсутність загально німецького законодавства (партикуляризм);

б) основним джерелом права був судовий прецедент;

в) виокремлення правових норм, які стосувалися вищого феодального стану;

г) в основі так званого «загального права» лежали універсальні норми звичаєвого права германців і законотворча діяльність імператорів.

 

30. Законотворча діяльність німецьких імператорів і звичаєве право давніх германців лежали в основі:

а) ленного права;                                   в) земського права;

б) загального права;                                              г) міського права.

 

31. Правові норми, які стосувалися вищого феодального стану, містило:

а) ленне право;                                                       в) земське право;

б) загальне право;                                  г) міське право.

 

32. Найвідомішою пам’яткою «загального права» став?

а) «Майнцький статут»;                        в) «Швабське зерцало»;

б) «Саксонське зерцало»;                     г) «Франконське зерцало».

 

33. До найвідоміших місцевих систематизацій норм звичаєвого права стало складене шефеном Ейке фон Репковим:

а) «Майнцький статут»;                        в) «Швабське зерцало»;

б) «Саксонське зерцало»;                     г) «Франконське зерцало».

 

34. Визначте дві «родини» міського права середньовічної Німеччини:

а) магдебурзьке;                                    в) любекське;

б) берлінське;                                                         г) віденське.

 

35. Визначте збірки торговельного права середньовічної Німеччини (дві):

а) магдебурзьке право;                                         в) «Книга звичаїв»;

б) закони Вісбі;                                      г) «Кароліна».

 

36. Яка з названих збірок середньовічного права не була німецькою:

а) «Кутюми Бовезі»;                             в) «Терезіана»;

б) «Кароліна»;                                        г) «Прусське земське уложення».

 

37. Коли була видана «Кароліна»:

а) 1495 р.;                                                               в) 1701 р.;

б) 1532 р.;                                                               г) 1768 р.

 

38. Карне і карно-процесуальне уложення «Священної Римської імперії німецької нації»:

а) «Кутюми Бовезі»;                             в) «Терезіана»;

б) «Кароліна»;                                        г) «Прусське земське уложення».

 

39. Визначте рису, яка не відповідає карному праву середньовічної Німеччини:

а) відсутність класифікації злочинів, але об’єднання їх в однорідні групи;

б) основною метою покарання було залякування;

в) розрізнялися умисел і необережність, пом’якшуючі та обтяжуючі обставини;

г) вирок виносився на основі доказів і підозр.

 

40. Визначте рису, яка не відповідає земському праву середньовічної Німеччини:

а) регулювало переважно поземельні відносини;

б) закріплювало принижене становище жінки в сім’ї;

в) знало лише успадкування за законом;

г) карні злочини поділялися на «чесні» і «безчесні».

 

41. Визначте рису, яка не відповідає ленному праву середньовічної Німеччини:

а) існував інститут «очікування лену»;

б) васал не міг відчужувати лен без згоди сеньйора;

в) монарх вільно розпоряджався імперськими ленами;

г) існував спеціальний різновид ленів, пов’язаний з правом суду над населенням.

 

42. Визначте рису, яка не відповідає міському праву середньовічної Німеччини:

а) міста були наділені статусом «корпорації» з правами юридичної особи;

б) карне право міст встановлювало простий перелік покарань;

в) у німецьких містах діяли ярмаркові і вексельні статути;

г) передбачало поблажливе ставлення до боржника.