Держава і право Японії у новітню добу

 

1. Причинами мілітаризації Японії після Першої світової війни були (дві):

а) економічна криза;

б) незадоволення результатами війни;

в) загроза з боку сусідніх держав;

г) прагнення до захоплення сусідніх територій.

 

2. Визначте фактори, які сприяли вестернізації Японії у другій половині ХХ ст. (два):

а) діяльність окупаційної адміністрації;

б) поразка у Другій світовій війні;

в) економічна криза;

г) підготовка до нової війни.

 

3. Визначальним фактором для розробки демократичної конституції Японії після Другої світової війни було:

а) революція;

б) прагнення японців до демократичних свобод;

в) ініціатива мікадо;

г) діяльність окупаційної адміністрації.

 

4. Визначте, яка з наведених вимог окупаційної адміністрації японському керівництву після Другої світової війни не відповідає дійсності:

а) відмова від війни і ліквідація збройних сил;

б) передача суверенітету від мікадо до народу;

в) збереження власності імператорського дому;

г) ліквідація палати перів.

 

5. Коли була прийнята нова Конституція Японії, розроблена під тиском окупаційної адміністрації:

а) 1945 р.;                                                               в) 1949 р.;

б) 1947 р.;                                                               г) 1951 р.

 

6. За формою управління сучасна Японія є:

а) конституційною монархією;

б) абсолютною монархією;

в) парламентською республікою;

г) президентською республікою.

 

7. Який з названих органів влади відсутній у сучасній Японії:

а) президент;                                                          в) кабінет міністрів;

б) парламент;                                                         г) верховний суд.

 

8. За поданою характеристикою визначте державний орган сучасної Японії: «символ держави і єдності народу, влада якого є спадковою»:

а) імператор;                                                          в) кабінет міністрів;

б) парламент;                                                         г) верховний суд.

 

9. За поданою характеристикою визначте державний орган сучасної Японії: «призначає кабінет міністрів, має право розпуску палати представників, підтверджує призначення і відставку вищих посадовців»:

а) імператор;                                                          в) кабінет міністрів;

б) парламент;                                                         г) верховний суд.

 

10. За поданою характеристикою визначте державний орган сучасної Японії: «найвищий орган державної влади і єдиний законодавчий орган країни»:

а) імператор;                                                          в) кабінет міністрів;

б) парламент;                                                         г) верховний суд.

 

11. Визначте з яких палат складається парламент сучасної Японії (дві):

а) палата перів;                                       в) палата представників;

б) палата радників;                                                г) палата депутатів.

 

12. За поданою характеристикою визначте державний орган сучасної Японії: «обирається на 6 років з переобранням половини складу кожні три роки»:

а) палата радників;                                 в) кабінет міністрів;

б) палата представників;                       г) верховний суд.

 

13. За поданою характеристикою визначте державний орган сучасної Японії: «обирається на 4 роки і може бути розпущений достроково»:

а) палата радників;                                 в) кабінет міністрів;

б) палата представників;                       г) верховний суд.

 

14. За поданою характеристикою визначте державний орган сучасної Японії: «головна ланка державної структури, обирається парламентом, має право розпуску нижньої палати, видає укази»:

а) імператор;                                                          в) кабінет міністрів;

б) палата представників;                       г) верховний суд.

 

15. За поданою характеристикою визначте державний орган сучасної Японії: «члени призначаються кабінетом міністрів, а голова – імператором за поданням уряду»:

а) палата радників;                                 в) кабінет міністрів;

б) палата представників;                       г) верховний суд.

 

16. На які адміністративно-територіальні одиниці поділена сучасна Японія:

а) області;                                                               в) графства;

б) префектури;                                                       г) землі.

 

17. Яке принципово нове положення містить конституція сучасної Японії:

а) заборона мікадо набувати власність на території країни;

б) перелік демократичних свобод;

в) відмова від війни як засобу розв’язання міжнародних конфліктів;

г) чіткий розподіл повноважень між гілками влади.

 

18. Що з названого конституція сучасної Японії прямо запозичила з конституції США:

а) заборона мікадо набувати власність на території країни;

б) перелік демократичних свобод;

в) відмова від війни як засобу розв’язання міжнародних конфліктів;

г) чіткий розподіл повноважень між гілками влади.

 

19. Яка партія відіграє провідну роль у політичному житті сучасної Японії:

а) ліберально-демократична;                                в) прогресивна;

б) комуністична;                                    г) соціалістична.

 

20. Яка політична партія Японії утворилася у 1955 р.:

а) ліберально-демократична;                                в) прогресивна;

б) комуністична;                                    г) соціалістична.

 

21. Під впливом якої держави проходив другий етап вестернізації Японії після Другої світової війни:

а) Німеччини;                                                         в) США;

б) Франції;                                                              г) Великобританії.

 

22. Яка нова галузь почала формуватися у праві Японії після Другої світової війни:

а) торгівельне;                                                       в) екологічне;

б) трудове;                                                             г)шлюбно-сімейне.

 

23. В якому році набрав чинності «Карно-процесуальний кодекс» Японії:

а) 1945 р.;                                                               в) 1947 р.;

б) 1946 р.;                                                               г) 1948 р.

 

24. Яка з наведених рис не відноситься до карно-процесуального права сучасної Японії:

а) вирішальна роль належить зізнанню обвинуваченого;

б) відмова свідка від своїх показів слугує підставою для неврахування їх у судовому процесі;

в) змагальний характер судового процесу;

г) інститут роз’яснення.

 

25. У чому полягає суть інституту роз’яснення, який існує в праві сучасної Японії:

а) прокурор може вимагати у захисту пояснень наданих доказів;

б) суддя має право вимагати пояснень пунктів вироку у прокурора;

в) підсудний може вимагати у судді пояснень окремих пунктів звинувачення;

г) захист може вимагати від прокурора пояснень окремих пунктів вироку.

 

26. Які зміни відбулися в судовій системі Японії з 50-х рр.ХХ ст. у рамках інтенсифікації судового процесу (дві):

а) винесення попереднього вироку;

б) попередня нарада судді, прокурора і захисника, де вони домовляються з суттєвих питань майбутнього процесу;

в) встановлення чіткого графіку судового розгляду конкретних справ з метою не допущення розтягування процесу;

г) буквальний запис виступів представників сторін і свідків.

Навчальне видання

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВОЗНАВСТВО»

УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

 

Відповідальний за випуск  В.М.Власенко

Редактор Н.М.Мажуга

Комп’ютерне верстання………………………………(у Р.в.)

 

 

Підг. до друку 11.04.2008, поз.

Формат 60х84/16.Папір офс. Гарнітура Time New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. 9,07. Обл.-вид. арк. 7,21.

Тираж 200 пр. Собівартість вид.

Зам. №

 

 

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м.Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи доДержавного реєстру ДК №3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м.Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

 

 

 

 Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил»,

п. 2.6.14

 

Заступник першого

проректора-начальник

організаційно-методичного

управління                                                                             В.Б.Юскаєв                                                                                           

 

Тестові завдання

з курсу

«Історія держави і права зарубіжних країн»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВОЗНАВСТВО»

УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

 

Усі цитати, цифровий,                                                          

фактичний матеріал,                                                             

бібліографічні відомості                                                      

перевірені, запис одиниць                                                    

відповідає стандартам                                                          

 

Укладач:                                                                                 В.А.Нестеренко

Відповідальний за випуск                                     В.М.Власенко

Декан гуманітарного факультету                         Л.П.Валенкевич

 

Суми

Вид-во СумДУ

2008