ВСТУП

 

Метою курсу є визначення закономірностей зародження, розвитку та функціонування держави і права у світі в найрізноманітніших аспектах їхньої взаємодії, сприяння формуванню правової культури і правосвідомості майбутніх фахівців-юристів.

Курс “Історія держави і права зарубіжних країн” покликаний допомогти майбутньому фахівцю у галузі правознавства засвоїти категоріально-понятійний апарат історико-правової науки, дізнатися про основні віхи розвитку світового державотворчого процесу. Вивчення цього курсу безпосередньо вплине на формування наукового світогляду і загальної культури, дасть можливість зрозуміти зміст, характер та особливості історичного розвитку зарубіжних країн. З практичного боку сучасний фахівець-юрист має знати специфіку формування державно-правових систем сучасних провідних країн світу. Це обумовлено процесами подальшої інтеграції нашої країни у світове співтовариство, перш за все в економічній сфері (можливо вам доведеться працювати у майбутньому на державному чи приватному підприємстві, яке має тісні зв’язки з іноземними компаніями).

Завдання, що стоять при вивченні курсу, полягають у формуванні у студентів певного обсягу державно-правових знань, виробленні навичок аналізу державно-правових явищ, подій, інститутів та виявленні їх причинно-наслідкових зв’язків, самостійному узагальненні історико-правової інформації.

Складність даного курсу полягає у великому обсязі фактів і понять, які належать до різних країн та історичних епох. Але їх необхідно запам’ятати, інакше не можливо відтворити специфіку тієї чи іншої країни або епохи. Засвоєнню матеріалу сприятиме кількаразове його повторення, а також перевірка знань за допомогою тестів.