Зразки тестових завдань для перевірки знань

 

1 У межах яких воєводств визначалася українська державність за Зборівським договором?

а) Черкаське;                                        б) Люблінське;

в) Київське;                                                          г) Чернігівське;

д) Брацлавське.

 

2 На початку Української революції (Визвольної війни) вищим законодавчим органом влади був(ла):

а) Військова рада;                                                б) Генеральний уряд;

в) гетьман;                                                            г) Старшинська рада.                        

 

3 Безпосередньо військовими справами, наглядом за матеріальним забезпеченням та боєздатністю козацького війська займався:

а) генеральний бунчужний; б) генеральний обозний;

в) генеральний хорунжий;                   г) генеральний підскарбій;

д) генеральний осавул.

 

4 Визначте зайве серед джерел, які були чинними в Українській державі у 1648-1654 рр.:

а) Литовський статут 1588 р.;                            

б) Ординація Війська Запорозького 1638 р.;

в) Збірники Магдебурзького права;

г) гетьманські універсали.

 

5 Функції колишніх гродських судів у 1648-1654 рр. виконували суди:

а) магістратські;                                   б) ратушні;

в) цехові;                                                              г) полкові і сотенні.